Nuo­ret

Net­ti ja lap­set

Inter­ne­tin demo­gra­fia näyt­tää, että netin käyt­tä­jät nuo­re­ne­vat vuo­si vuo­del­ta, mut­ta se ei tar­koi­ta, että net­ti on täy­sin tur­val­li­nen paik­ka lap­sil­le.…

Lue lisää

Ruo­ka ja rahat eivät rii­tä

Mik­si meil­le ei tar­jo­ta mah­dol­li­suut­ta hyvään, mauk­kaa­seen ja muka­vaan ruo­kai­luun? Kun käve­len tun­nil­ta näl­käi­se­nä ja janoi­se­na ruo­kai­luun, suu­rin osa on…

Lue lisää

Enem­män tapah­tu­mia kou­lul­le

Mil­loin vii­mek­si olet ollut kun­non tans­siai­sis­sa kou­lus­sa tai ollut muka­na jär­jes­tä­mäs­sä ilta­kou­lua oppi­lail­le? Olet­ko saa­nut pitää haus­kaa kou­lun tilois­sa ilman…


Kotiin­tu­loa­jois­ta

Mie­les­tä­ni jot­kut van­hem­mat lait­ta­vat lii­an tiu­kan kotiin­tu­loa­jan lap­sil­leen, jot­ka ovat 7–9 luok­ka­lai­sia. Useim­mil­la ylä­kou­lu­lai­sil­la on kotiin­tu­loai­ka arki­sin 19.00–21.00. Mie­les­tä­ni seit­se­män…


Kou­lu­lii­kun­taa pitäi­si lisä­tä

Kou­lu­lii­kun­taa on lii­an vähän. Jot­kut ovat var­mas­ti kans­sa­ni eri miel­tä, kos­ka lii­kun­ta­tun­neil­la on joi­den­kin mie­les­tä tyl­sää. Hei­dän mie­les­tä siel­lä ei…


Ulko­nä­kö­pai­neet

Moni nuo­ri kokee kou­lus­sa tai vapaa-ajal­­la ulko­nä­kö­pai­nei­ta. Kou­lus­sa pitää olla kal­liit merk­ki­vaat­teet pääl­lä vain sik­si, että ei esi­mer­kik­si jää yksin?…


Koea­lu­eet lyhyem­mik­si

Mik­si on pit­kiä koea­luei­ta? Okei, kaik­ki oppi­vat eri taval­la, mut­ta lii­an pit­kät koea­lu­eet tuot­ta­vat vain lisää stres­siä sii­tä, että ker­ke­ää­kö…


Nuo­ret luke­maan

Työ­nan­ta­ja on palk­kaa­mas­sa nuo­ria kesä­työ­hön. Hän käy läpi nuor­ten työ­ha­ke­muk­sia ja osan koh­dal­la hän miet­tii, onko hake­muk­sen kir­joit­ta­nut kym­men­vuo­tias. Isot…