Nuo­ret

Kotiin­tu­loa­jois­ta

Mie­les­tä­ni jot­kut van­hem­mat lait­ta­vat lii­an tiu­kan kotiin­tu­loa­jan lap­sil­leen, jot­ka ovat 7–9 luok­ka­lai­sia. Useim­mil­la ylä­kou­lu­lai­sil­la on kotiin­tu­loai­ka arki­sin 19.00–21.00. Mie­les­tä­ni seit­se­män…

Lue lisää

Ulko­nä­kö­pai­neet

Moni nuo­ri kokee kou­lus­sa tai vapaa-ajal­­la ulko­nä­kö­pai­nei­ta. Kou­lus­sa pitää olla kal­liit merk­ki­vaat­teet pääl­lä vain sik­si, että ei esi­mer­kik­si jää yksin?…


Koea­lu­eet lyhyem­mik­si

Mik­si on pit­kiä koea­luei­ta? Okei, kaik­ki oppi­vat eri taval­la, mut­ta lii­an pit­kät koea­lu­eet tuot­ta­vat vain lisää stres­siä sii­tä, että ker­ke­ää­kö…


Nuo­ret luke­maan

Työ­nan­ta­ja on palk­kaa­mas­sa nuo­ria kesä­työ­hön. Hän käy läpi nuor­ten työ­ha­ke­muk­sia ja osan koh­dal­la hän miet­tii, onko hake­muk­sen kir­joit­ta­nut kym­men­vuo­tias. Isot…


Tur­kis­tar­haus kiel­let­tä­vä

Tur­kis­tar­haus on yhä lail­lis­ta Suo­mes­sa. Mink­ke­jä, ket­tu­ja, supi­koi­ria ja naa­le­ja kas­va­te­taan verk­ko­poh­jai­sis­sa, virik­keet­tö­mis­sä metal­li­hä­keis­sä. Mut­ta mik­si? Jot­ta ihmi­nen sai­si nii­den…Kou­lu voi uuvut­taa oppi­laan

Kou­lu­päi­vä alkaa kah­dek­sal­ta. Ensik­si on pari tun­tia lukuai­nei­ta. Kym­me­nen aikaan on puo­li tun­tia kes­tä­vä väli­tun­ti. Sisäl­lä ei ole riit­tä­väs­ti penk­ke­jä…