Tik­Tok ja nuoret

Jos kysyt useim­mil­ta nuo­ril­ta hei­dän mie­li­pi­tei­tään some-maa­il­man suu­rim­mas­ta sovel­luk­ses­ta eli Tik­To­kis­ta, saat var­maan suu­rim­mak­si osak­si myön­tei­siä vas­tauk­sia. Jot­kut kui­ten­kin näke­vät totuu­den — hait­ta­puo­lia on enem­män kuin nii­tä hyviä.

Tik­To­kin mil­joo­nien lyhyi­den videoi­den kier­re tuho­aa nuor­ten kes­kit­ty­mis­ky­kyä. 15 sekun­nin kli­pit mais­tu­vat parem­min kuin elo­ku­vat tai pidem­mät videot.

Ihan vas­ta maa­il­mal­la levin­nees­sä ilmiös­sä pik­ku­ty­töt osta­vat kym­me­nien, ellei sato­jen euro­jen edes­tä meik­ke­jä, joh­tuen Tik­To­kin luo­mis­ta odo­tuk­sis­ta ja ulko­nä­kö­pai­neis­ta. Ei tuol­lai­nen ympä­ris­tö ole hyväk­si lap­sel­le. Joka viik­ko joku kek­sii sovel­luk­ses­sa uuden epä­var­muu­den tai hai­tan toi­sen ulko­näös­sä, ja niis­tä kir­joi­te­taan ikä­vään sävyyn. Tie­ten­kin nuo sanat osu­vat juu­ri lap­siin ja nuoriin.

Some­kiusaa­mi­nen eten­kin las­ten koh­dal­la on aivan lii­an yleis­tä Tik­To­kis­sa. Kun avaat pik­ku­ty­tön teke­män videon kom­ment­ti­ken­tän, näet asioi­ta, jot­ka sai­si­vat aikui­sen­kin ihmi­sen jär­kyt­ty­mään. Useim­mat van­hem­mat eivät ole peril­lä Tik­To­kin hait­ta­puo­lis­ta ja nii­den vai­ku­tuk­sis­ta lapsiin.

Minun mie­les­tä­ni Tik­To­kin ikä­ra­jaa tuli­si joko nos­taa tai käyt­tä­jien ikää pitäi­si val­voa tar­kem­min. Todel­li­sek­si ikä­ra­jak­si on ase­tet­tu 13 vuot­ta, mut­ta me kaik­ki tie­däm­me, kuin­ka tar­kas­ti sitä todel­la nou­da­te­taan. Täl­lai­nen tok­si­nen sovel­lus ei sovi lapsille.

Tot­ta­kai Tik­To­kis­sa on hyviä­kin puo­lia, kuten ajan­ku­lu ja net­ti­ka­ve­rit, mut­ta onko niil­lä asioil­la niin pal­jon väliä, kun sovel­lus aiheut­taa oikeas­ti enem­män hait­taa kuin hyötyä?

Unna Hytö­nen 8B, Hau­ki­pu­taan koulu

Kir­joi­tus jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä