Kello

Alu­eel­li­set toi­min­ta­ra­hat myönnettiin

Yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­li­set toi­min­ta­ra­hat on jaet­tu tämän vuo­den osal­ta. Toi­min­ta­ra­han mää­rä kul­la­kin Oulun suur­alu­eel­la on 0,8 euroa asu­kas­ta koh­den. Esi­tyk­sen toi­min­ta­ra­han jakaan­tu­mi­ses­ta lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­nal­le teki hake­mus­ten perus­teel­la kun­kin alu­een oma asukasilta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kan­sal­lis­pu­vus­ta on ulkoiluvaatteeksikin

Kivi­nie­men kala­sa­ta­mas­sa oli aurin­koi­se­na las­kiais­sun­nun­tai­na pal­jon ulkoi­li­joi­ta. Hei­dän jou­kos­saan vilah­te­li muu­ta­mia kan­sal­lis­pu­kuun tai sen osaan pukeu­tu­nei­ta las­kiai­sen­viet­tä­jiä. Kysees­sä oli valtakunnalliseen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tont­te­ja tarjousmyynnissä

Oulun kau­pun­ki myy tar­jous­ten perus­teel­la yhteen­sä 34 oma­ko­ti­ta­lo­tont­tia. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Kel­lon Len­ton­ran­nas­sa on myyn­nis­sä kuusi tont­tia ja Kii­min­gin Kais­ta-ahos­sa kol­me tont­tia. Eni­ten tont­te­ja on tar­jol­la Rita­har­jun Vähä­ojas­ta ja Var­pu­kan­kaal­ta yhteen­sä 11 tont­tia. Hiuk­ka­vaa­ran Jää­kä­rin­kan­kaal­ta myy­tä­vä­nä on yhdek­sän tont­tia. Lisäk­si tar­jous­ten perus­teel­la myy­dään muu­ta­mia tont­te­ja Kor­ven­ky­läs­tä ja Oulunsalosta.


Sit­key­del­lä ja päät­tä­väi­syy­del­lä olympiakultaa

Sun­nun­tai-aamu­na 20.2.2022 jää­kiek­koi­li­ja Saka­ri Man­ni­nen teki his­to­ri­aa ole­mal­la ensim­mäi­nen hau­ki­pu­taa­lai­nen olym­pia­voit­ta­ja. Saka­rin isä, Mark­ku Man­ni­nen herä­si aamu­tui­maan kat­so­maan peliä koto­naan Kel­los­sa ja ker­toi jän­ni­tyk­sen lau­en­neen vas­ta sum­me­rin soi­des­sa pelin päät­ty­mi­sen merkiksi.


Avus­tuk­sia haet­ta­va­na ikäih­mis­ten virkistystoimintaan

Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­sa on haet­ta­va­na avus­tuk­sia Lah­joi­tus­ra­has­tos­ta ja H. Mar­ti ‑rahas­tos­ta 28.2. men­nes­sä. H. Mar­ti ‑rahas­tos­ta myön­ne­tään ker­ta-avus­tuk­sia ikäih­mis­ten pal­ve­lu­yk­si­köi­den asuk­kai­den vir­kis­tyk­seen. Tes­ta­men­tin anta­jan Han­nah Mar­tin tah­don mukaan avus­tuk­set koh­dis­te­taan Hau­ki­pu­taan suur­alu­eel­le eli Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon alueille.Kel­lon Asu­kas­tu­val­la halu­taan myös nuo­ret mukaan

Asu­kas­tu­pa halu­aa tar­jo­ta nuo­ril­le pai­kan kokoon­tu­mi­sel­le ja eri­lai­sil­le tapah­tu­mil­le. Vii­me vuo­den elo­kuus­sa työ­ko­kei­lus­sa asu­kas­tu­val­la ollut Alek­si Holap­pa on jat­ka­nut työs­ken­te­ly­ään tuval­la ja halu­aa pys­tyä aut­ta­maan nuo­ria omal­la panoksellaan. 


Täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta suun­na­taan hil­je­ne­viin lähiöihin

Täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta pyri­tään edis­tä­mään voi­mak­kaas­ti ja ohjaa­maan väes­tö­ke­hi­tys­tä posi­tii­vi­seen suun­taan väes­tö­mää­räl­tään vähe­ne­vis­sä Oulun alu­een lähiöis­sä ja keskuksissa. 

Näin lin­jaa Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen hyväk­sy­mä maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­ma (MATO) 2022–2026, jota esi­te­tään 28.2. kokoon­tu­van kau­pun­gin­val­tuus­ton hyväk­syt­tä­väk­si. Asun­to­tuo­tan­non lin­jauk­sen mukaan tavoit­tee­na on myös moni­puo­li­nen asun­to­tuo­tan­to kau­pun­gin eri osissa.