Ii

Ran­ta­poh­ja ja alu­een kou­lut yhteis­työs­sä

Teea Tun­tu­ri Ran­ta­poh­jan alue Ran­ta­poh­ja on teh­nyt tii­vis­tä yhteis­työ­tä kaik­kien alu­een ylä­kou­lu­jen kans­sa jo pit­kään. Oppi­laat tuot­ta­vat vuo­rol­laan mate­ri­aa­lia Ran­ta­poh­jan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Voit­ta­ja­pu­ku syn­tyi laka­nas­ta

Auli Haa­pa­la Mar­tin­nie­mi Mar­tin­Mark­ki­noi­den van­han ajan puku­kil­pai­lun voit­to rat­kais­tiin ylei­söää­nes­tyk­sel­lä. Eni­ten ääniä sai mar­tin­nie­me­läi­nen Mar­jo Raap­pa­na, joka oli pukeu­tu­nut 50-luvun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iijoen poh­ja­pa­to­jen kun­nos­tus jat­kuu

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Maan­siir­to­ko­neet Iin Kruu­nun­saa­ren kupees­sa herät­ti­vät ihmet­te­lyä vii­me vii­kol­la. Kysees­sä oli PVO-Vesi­­voi­­man teke­mät Puo­din­kos­ken mai­se­man­hoi­to­työt. – Työt liit­tyi­vät yhtiöm­me.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nivel­reu­man alku­pe­rä yhä tun­te­ma­ton

Ismo Piri, Rit­va Piri Ii Vaik­ka nivel­reu­man hoi­to on vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä kehit­ty­nyt suu­rin harp­pauk­sin, ei sen alku­pe­rää ja lau­kai­se­vaa teki­jää.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yri­tys­pal­ve­luse­te­lil­lä voi saa­da vauh­tia kau­pal­lis­ta­mi­seen, kas­vuun ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen

Ran­ta­poh­ja Nuo­ril­le yri­tyk­sil­le ava­taan maa­nan­tai­na 16.10. Oulun seu­dun kun­nis­sa ja Iis­sä uusi säh­köi­nen yri­tys­pal­ve­luse­te­li­jär­jes­tel­mä, joil­la yri­tys voi ostaa asian­tun­te­mus­ta hyväk­sy­tyil­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPre­si­dent­ti huo­mioi Iin menes­tyk­sen

Toi­mi­tus, Ran­ta­poh­ja Tasa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö on huo­mioi­nut Iin ilmas­to­työs­tä saa­man pal­kin­non. Pre­si­dent­ti twiit­ta­si eilen: “Kuu­lem­ma on kiva kil­pa met­ro­po­lien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus