Hau­ki­pu­das

Guten Appe­tit! Oppi­laat perus­ti­vat sak­sa­lais­ra­vin­to­lan

Hau­ki­pu­taan kou­lun koti­ta­lous­luok­ka muut­tui sak­sa­lais­ra­vin­to­la Sil­kek­si vii­me tors­tai-ilta­päi­vä­nä. Pöy­tä not­kui sak­sa­lais­herk­ku­ja kuten bratwurst-mak­ka­raa, apfel­stru­de­lia eli ome­na­tort­tua, ber­lii­nin­munk­ke­ja, suo­lai­sia breze­lei­tä, pan­nu­kak­kua (flamm­kuc­he), knöö­de­lei­tä ja sac­her­kak­kua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mar­tat muut­ta­vat maa­il­maa

Ilois­ta puheen­so­ri­naa, muka­via jäl­leen­nä­ke­mi­siä ja yhdes­sä­oloa, tule­van suun­nit­te­lua ja syven­ty­mis­tä illan mie­len­kiin­toi­sen tee­man sydän­ter­vey­teen. Sii­tä oli Maa­il­man suu­rin mart­tail­ta teh­ty Hau­ki­pu­taal­la kun Tak­ku­ran­nan mar­tat kut­sui Pate­nie­men ja Kel­lon mar­tat luok­seen Kel­lon seu­ra­kun­ta­ko­dil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hyvät kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaat ja tuki­ryh­mät

Ran­ta­poh­ja jul­kai­see Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kai­den kir­joi­tuk­sia sekä pape­ri­leh­des­sään että verk­ko­si­vuil­laan. Kir­joi­tus­ten ihan­ne­pi­tuus on noin 2 000 merk­kiä. Jul­kai­su­rat­kai­su teh­dään Ran­ta­poh­jan toi­mi­tuk­ses­sa. Ver­kos­sa jul­kais­tu kir­joi­tus ei vält­tä­mät­tä pää­dy myös pape­ri­leh­teen tai päin­vas­toin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­don­kul­kua pitää paran­taa

Kel­lo-Kivi­nie­men asu­ka­sil­las­sa 23.1. kuul­tiin Oulun kau­pun­gin uudes­ta vuo­ro­vai­ku­tus­suun­ni­tel­mas­ta, jos­ta ker­toi suun­nit­te­lu­työ­ryh­män jäsen Saa­ra Vii­ta­nen. Kol­me pää­tee­maa ovat tie­don­kul­ku, miten asuk­kaat voi­vat vai­kut­taa pää­tök­sen­te­koon ja miten kau­pun­ki tukee asuk­kai­den toi­min­taa. Asu­ka­sil­las­sa todet­tiin, että tie­don kul­kua kau­pun­gin ja kun­ta­lais­ten välil­lä pitää ylei­ses­ti paran­taa. Kau­pun­gin net­ti­si­vuil­ta löy­tyy kaik­ki tar­vit­ta­va tie­to, mut­ta kysy­myk­siä herät­ti, mik­si kaik­ki vies­tin­tä kes­kit­tyy net­tiin. Hyvä­nä ei näh­ty myös­kään sitä, että vies­tin­tää tapah­tuu sel­lais­ten kana­vien kaut­ta, jon­ne pitää kir­jau­tua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­ta­nie­mi Kuusa­mon mai­se­mis­sa

Kel­lo­lai­nen Leo Kou­ta­nie­mi on koon­nut kir­jak­si työ­ural­laan jul­kai­se­mia Kuusa­mo-aihei­sia kir­joi­tuk­sia. Pit­kin poi­kin Kuusa­moa -kir­ja pitää sisäl­län Kou­ta­nie­men Oulun yli­opis­ton maan­tie­teen lai­tok­sen dosent­ti­na kir­joit­ta­mi­aan artik­ke­lei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan Pal­lo etsii puheen­joh­ta­jaa

Hau­ki­pu­taan Pal­lo on läh­te­nyt uudel­le vuo­del­le 2019 ilman puheen­joh­ta­jaa. Seu­ran joh­to­kun­nan puheen­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2015 toi­mi­nut Jar­mo Okko­nen jät­ti teh­tä­vät vii­me vuo­den lopul­la ja uusi puheen­joh­ta­ja on vie­lä hakuses­sa.– Jär­jes­täm­me yli­mää­räi­sen joh­to­kun­nan kokouk­sen, kun puheen­joh­ta­ja-asia rat­ke­aa, vah­vis­taa seu­ran joh­to­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Koho­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­das­hiih­to tulee taas

Hau­ki­pu­das­hiih­to jär­jes­te­tään hel­mi­kuun kol­man­te­na vii­kon­lop­pu­na jo 39. ker­ran. Vii­me vuon­na Hau­ki­pu­das­hiih­to oli ensim­mäi­sen ker­ran kak­si­päi­väi­nen tapah­tu­ma, kuten myös nyt. Las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­to ja koko per­heen hiih­to­ta­pah­tu­ma on lau­an­tai­na 16.2. ja perin­tei­nen Hau­ki­pu­das­hiih­to, Hyvän tuu­len latu­ret­ki, sun­nun­tai­na 17.2.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alue­kult­tuu­ri nos­taa esiin aito­ja vah­vuuk­sia, ihmi­siä ja tari­noi­ta

Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom myön­tää, että taan­noi­nen kun­ta­lii­tos aiheut­ti sen, että kult­­tuu­­ri- ja tapah­­tu­­ma-avus­­tuk­­set eivät seu­ran­neet liit­ty­vien kun­tien muka­na Oulun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Isäl­tä tyt­tä­rel­le

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Sirk­ku Han­he­lan (s. 1961) ja hänen edes­men­neen isän­sä Arvo Jän­tin (s. 1926) tai­de­näyt­te­ly ”Isäl­tä tyt­tä­rel­le” on esil­lä Teat­te­ri­kuo­pal­la Hau­ki­pu­taal­la.– Kun itsel­le­ni tuli tilai­suus oman näyt­te­lyn pys­tyt­tä­mi­seen tän­ne Teat­te­ri­kuo­pal­le, herä­si aja­tus, että lai­tan esil­le myös isä­ni töi­tä. Hän on maa­lan­nut pal­jon mai­se­mia myös tääl­tä Hau­ki­pu­taal­ta 1950-luvul­la, ker­toi ker­toi Sirk­ku Han­he­la näyt­te­lyn ava­jai­sis­sa maanantaina.Näyttelyn pys­tyt­tä­mi­nen oli hänel­le tun­tei­kas koke­mus, sil­lä isä meneh­tyi tam­mi­kuus­sa 1966 vain 39-vuo­ti­aa­na Sir­kun olles­sa 4-vuo­tias.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Meren jää­pei­te epä­ta­sai­nen

Pak­kas­ten myö­tä jää­ti­lan­ne näyt­tää kelk­kai­li­joi­den kan­na­ta hyväl­tä. – Jää­tä on mei­dän alu­eel­la 20–35 sent­tiä, pai­koin jopa 40 sent­tiä. Sil­ti kan­nat­taa olla edel­leen varo­vai­nen, sil­lä lumen alla voi olla rai­lo­ja. Tie­tyin pai­koin rai­lo­ja on joka tal­vi, ker­too var­tioup­see­ri Tuo­mo Paju­la Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus