Haukipudas

Mikä raa­to?

Met­säs­sä liik­kues­sa voi tör­mä­tä mitä eri­lai­sim­piin eläin­ten jäl­kiin, mut­ta myös raa­toi­hin ja nii­den jään­nök­siin. Kali­men­ky­län alu­eel­la suo­men­pys­ty­kor­va Joi­kun kans­sa hiih­del­lyt Tan­ja Luok­ka­nen havah­tui, kun Joi­ku alkoi nuus­kia ja kai­vaa lun­ta. Löy­tyi kar­va­tup­po­ja ja jää­ty­nei­tä ruho­no­sia. Mis­tä­hän on kyse?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uras­to vähen­tä­nyt vali­tuk­sia kelkkailusta

Olo­suh­teet moot­to­ri­kelk­kai­lul­le ovat olleet kulu­val­la kau­del­la erin­omai­set. Keväi­set kelit hou­kut­te­le­vat vii­mei­set­kin kelk­kai­li­jat maas­toon, joten Iiseu­dun kelk­kai­li­jat ry:n puheen­joh­ta­ja Mar­ko Kaveri.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kata­falk­ki Hau­ki­pu­taan kirkkoon

Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa otet­tiin vuo­den alus­sa käyt­töön siir­ret­tä­vä katafalkki.Katafalkki on koro­ke, jon­ka pääl­le ark­ku sijoi­te­taan siu­naus­ti­lai­suu­des­sa. Kata­fal­kin reu­noil­la on ylös nos­tet­ta­vat ulok­keet, joi­den pääl­le kuk­ka­lait­teet voi­daan aset­taa, eikä nii­tä tar­vit­se lait­taa lattialle.Ulokkeet voi­daan las­kea alas sil­loin, kun kata­falk­ki siir­re­tään toi­seen paik­kaan mui­den kir­kon toi­mi­tus­ten ajak­si. Näin voi­daan sääs­tää tilaa, jota on kir­kon etuo­sas­sa muu­ten­kin niukasti.Haukiputaan kir­kos­sa ei ole ennen ollut kata­falk­kia. Oulun seu­dul­la aina­kin monis­sa isoim­mis­sa kir­kois­sa sel­lai­nen on käytössä.Katafalkin Hau­ki­pu­taan kirk­koon on suun­ni­tel­lut ja val­mis­ta­nut käsi­työ­nä kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta seu­ra­kun­nan oma kap­pa­lai­nen Mart­ti Hei­no­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pol­te vie piik­ka­ri­per­heen isom­piin saleihin

Sanal­la “pol­te” on suo­men­kie­les­sä mon­ta mer­ki­tys­tä. Hau­ki­pu­ta­lai­sel­le viih­de­kuo­ro Viih­de­piik­ka­reil­le se mer­kit­see ennen muu­ta halua ja into­hi­moa toteut­taa omaa jut­tu­aan. Sik­si onkin luon­te­vaa, että hau­ki­pu­ta­laa­isia kuo­ro­lau­lun ystä­viä jo lähem­mäs 30 vuot­ta ihas­tut­ta­neet “piik­ka­rit” ovat valin­neet tois­tai­sek­si suu­rim­man haas­teen­sa nimek­si juu­ri kysei­sen termin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taal­la on pit­kät saha­pe­rin­teet, sahat antoi­vat met­sä­ta­lou­den myö­tä elan­toa koko Ran­ta­poh­jan alueelle

Kuu­kau­den kult­tuu­ri­koh­de — jutus­sa­ni 6.7.2017 käsit­te­lin Suo­men ensim­mäi­sen höy­ry­sa­han, vuon­na 1860 raken­ne­tun Iin Kes­ti­län sahan, vai­hei­ta. Nyt käyn lävit­se muidenkin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


TL Solu­tion Oy:lle lupa aloit­taa koe­toi­min­ta Hols­tin­mäel­lä tie­tyin ehdoin

Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta hyväk­syi kes­ki­viik­ko­na TL Solu­tion Oy:n koe­luon­tei­sen toi­min­tail­moi­tuk­sen. Yri­tys sai luvan aloit­taa metal­li- ja kumi­ro­mu­jen koe­luon­tei­sen käsit­te­lyn induk­tio­tek­nii­kal­la Kel­lon­Hols­tin­mäen teol­li­suusa­lu­eel­la tie­tyin ehdoin ja mää­räyk­sin. Koe­toi­min­taa voi­daan luvan mukaan har­joit­taa vuo­den ajan. TL Solu­tion Oy on vuo­kran­nut toi­mi­ti­lat Hols­tin­mäel­tä, jois­sa se aloit­taa koe­toi­min­nan ja mate­ri­aa­lin käsit­te­lyn vii­meis­tään maaliskuussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mar­tin­ta­loa puretaan

Mar­tin­nie­mes­sä Repo­lan­tien var­res­sa sijait­se­vaa tyh­jil­lään ole­vaa Mar­tin­ta­loa pure­taan paras­ta aikaa. Kysees­sä on vuon­na 1963 val­mis­tu­nut lii­ke­ta­lo, joka on ollut nyt.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


ABC:n pai­kal­le ava­taan Sale toukokuussa

Lähi-ABC Hau­ki­pu­taan pai­kal­le Keis­kaan ava­taan Sale-vähit­­täis­­ta­­va­­ra­­kaup­­pa kevääl­lä. ABC oli vii­meis­tä päi­vää auki eilen kes­ki­viik­ko­na. Sale on S‑ryhmään kuu­lu­va vähittäiskauppaketju. –.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKelan pal­ve­lut Hau­ki­pu­taal­la hyvin­voin­ti­pis­tee­seen ja Oulu10:een

Kela pal­ve­lee Hau­ki­pu­taal­la maa­lis­kuun alus­ta läh­tien uusis­sa toi­mi­pis­teis­sä. Kir­jas­ton yhtey­des­sä ole­vas­sa Oulu10 yhteis­pal­ve­lu­pis­tees­sä toi­mii ylei­nen ohjaus ja neu­von­ta. Ajan­va­rauk­sel­la toimiva.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus