Tuki­per­hees­sä ele­tään taval­lis­ta arkea – Tuki­van­hem­muus antaa eväi­tä omaan­kin elämään

Jääliläiset Ella Häyrynen ja Ville Seppänen ovat olleet tukiperheenä kahdelle lapselle nyt noin 1,5 vuoden ajana. Lapset elävät mukana perheen arkea ja pääsevät puuhaamaan kodin pihapiirissä monenlaista mukavaa. Kuvassa tukiperhevanhemmat ihastelevat poikien rakentamaa majaa. Tukiperheistä on Oulun seudullakin jatkuvasti kova pula, ja Häyrynen ja Seppänen toivovat, että heidän esimerkkinsä saisi muitakin perheitä tekemään merkityksellistä työtä lasten eteen.Jääliläiset Ella Häyrynen ja Ville Seppänen ovat olleet tukiperheenä kahdelle lapselle nyt noin 1,5 vuoden ajan. Lapset elävät mukana perheen arkea ja pääsevät puuhaamaan kodin pihapiirissä monenlaista mukavaa. Kuvassa tukiperhevanhemmat ihastelevat poikien rakentamaa majaa. Tukiperheistä on Oulun seudullakin jatkuvasti kova pula, ja Häyrynen ja Seppänen toivovat, että heidän esimerkkinsä saisi muitakin perheitä tekemään merkityksellistä työtä lasten eteen.

Jää­li­läi­set Ella Häy­ry­nen ja Vil­le Sep­pä­nen pää­tyi­vät noin 1,5 vuot­ta sit­ten tuki­per­heek­si Ellan purek­sit­tua asi­aa mie­les­sään jo pidem­män aikaa. Hän oli lähi­pii­rin­sä kaut­ta saa­nut näh­dä tuki­per­he­toi­min­nan tär­key­den lap­sel­le, ja sit­ten Fami­la­rin puhe­lin­soit­to tuli juu­ri oike­aan aikaan.

– Ajat­te­lin, että soit­taa­ko joku puhe­lin­kaup­pias, mut­ta eipä siel­lä myy­ty­kään mitään, vaan kysyt­tiin, haluai­sim­me­ko alkaa tuki­per­heek­si. Oli help­po teh­dä rat­kai­su, kun olin asi­aa jo pitem­pään miettinyt.

Nyt Vil­lel­lä ja Ellal­la käy ker­ran kuu­kau­des­sa vii­kon­lo­pun ajan vel­jes­pa­ri, jot­ka ovat 8 ja 10-vuo­ti­aat. Tuki­per­heen van­hem­mil­la ei ole yhtei­siä lap­sia, mut­ta Vil­len kol­mi­vuo­tias tytär sat­tuu aina sil­loin täl­löin pai­kal­le samaan aikaan vel­jes­pa­rin kans­sa. Loma-aikoi­na pojat saat­ta­vat olla per­hees­sä hie­man pidem­män aikaa kerrallaan.

– On niin hie­noa huo­ma­ta, miten kol­mik­ko tulee hyvin toi­meen kes­ke­nään ikäe­ros­ta huo­li­mat­ta. Pojat halua­vat näyt­tää hyvää esi­merk­kiä pie­nem­mäl­leen, Vil­le Sep­pä­nen ker­too ylpeyt­tä äänessään.

Jää­li­läis­per­hees­sä teh­dään tuki­per­he­las­ten­kin kans­sa aivan arki­sia asioi­ta. Usein lai­te­taan ruo­kaa yhdes­sä, lei­vo­taan, sii­voil­laan, pelail­laan ja lei­ki­tään. Pojat tah­to­vat mukaan moneen työ­hön ja ovat reip­pai­na tart­tu­mas­sa toimeen.

– Olen itse aina ollut sel­lai­nen päri­nä­tyyp­pi, joten olen poi­kien kans­sa käy­nyt muun muas­sa aje­le­mas­sa moot­to­ri­kel­kal­la. Pihal­la on raken­net­tu majaa, on käy­ty pil­kil­lä ja teh­ty pal­jon pie­niä jut­tu­ja, joi­ta ei poi­kien kotiar­jes­sa vält­tä­mät­tä ole, Vil­le kertoo.

Arkis­ten asioi­den lisäk­si tuki­per­hees­sä voi­daan puu­ha­ta vähän jotain eri­lais­ta, kuten käy­dä elo­ku­vis­sa tai leik­ki­puis­tos­sa tai kau­pois­sa kier­te­le­mäs­sä. Tosin koro­na-aika on rajoit­ta­nut näi­tä hiu­kan vähemmäksi.

Tuki­per­heis­tä on kai­ken aikaa kova pula ja pit­kit­ty­nyt koro­nan aiheut­ta­ma poik­keus­ti­lan­ne on lisän­nyt lap­si­per­hei­den arjen kuor­mit­ta­vuut­ta. Se näkyy jo nyt sel­väs­ti myös tuki­per­hei­den tarpeessa.

– Useis­sa kun­nis­sa lap­set jonot­ta­vat pit­kiä­kin aiko­ja tuki­per­hee­seen pää­syä. Oulun alu­eel­la on onnek­si usei­ta eri toi­mi­joi­ta, joil­le kau­pun­ki voi ohja­ta tuki­per­het­tä tar­vit­se­van lap­sen, Fami­la­rin sosi­aa­li­työn­te­ki­jä Mela­nie Raja­vaa­ra kertoo.

Fami­lar Oy on yksi­tyi­nen pal­ve­lun­tuot­ta­ja, joka tar­jo­aa kun­nil­le val­men­net­tu­ja tuki- ja sijais­per­hei­tä. Tuki­per­heen val­men­nuk­sen koko­nais­kes­to on 3–5 kuu­kaut­ta. Val­men­nuk­seen kuu­luu yksi­lö- ja ryh­mä­ta­paa­mi­sia sekä ennakkotehtäviä.

– Kes­keis­tä val­men­nuk­ses­sa on, että per­heen­jä­se­nil­lä on aikaa miet­tiä ja ymmär­tää, mil­lai­seen toi­min­taan he ovat sitou­tu­mas­sa. Val­men­nuk­ses­sa poh­di­taan yhdes­sä val­men­ta­jan kans­sa, onko per­heel­lä riit­tä­vät resurs­sit tuki- tai sijais­per­hee­nä toi­mi­mi­seen. Tuki­per­heet ovat aivan taval­li­sia per­hei­tä, Raja­vaa­ra sanoo.

Pää­tös lap­sen tuki­per­he­tar­pees­ta teh­dään aina kau­pun­gin toi­mes­ta. Käy­tän­töön pää­tös vie­dään siten, että kaik­kien osa­puol­ten välil­le syn­tyy luot­ta­mus­suh­de. Läh­tö­koh­ta­na on aina etsiä lap­sel­le mah­dol­li­sim­man hyvin sopi­va per­he, huo­mioi­den myös tuki­per­heen toi­vo­muk­set esi­mer­kik­si las­ten iästä.

Tavoit­tee­na on, että lap­si sai­si pysyä samas­sa per­hees­sä mah­dol­li­sim­man pitkään.

– Tar­pees­ta riip­puen tuki­suh­teet kes­tä­vät yleen­sä 1–2 vuot­ta. Sijais­per­heis­sä lap­set puo­les­taan ovat pit­kä­ai­kai­ses­ti sijoitettuina.

Tuki­per­hee­nä ole­mi­sen tär­key­des­tä ker­too se, että kun Ella alkaa aja­tel­la aikaa, jol­loin pojat eivät enää tuli­si­kaan heil­le, tulee hänel­le paha mieli.

– En ole oikein uskal­ta­nut aja­tel­la­kaan sitä.

Ella ker­too, että las­ten myö­tä hän on itse oppi­nut suun­nit­te­le­maan arkea ihan uudel­la taval­la, ja on ollut hie­noa huo­ma­ta, että omal­la työl­lä on merkitystä.

– Rau­hal­li­suut­ta ja sel­keyt­tä täs­sä vaaditaan.

Vil­le puo­les­taan myön­tää, että alus­sa oli han­ka­la aja­tel­la, että jon­kun toi­sen las­ta voi ja pitää komentaa.

– Aina pojat odot­ta­vat seu­raa­vaa ker­taa ja tule­via jut­tu­ja. Tun­tuu­han se hyväl­tä huo­ma­ta, että kun per­jan­tai­na hakee pojat hei­dän koto­aan, siel­lä on väsy­nyt van­hem­pi vas­tas­sa, mut­ta kun vie­dään lap­set sun­nun­tai­na takai­sin, ovat van­hem­mat sel­väs­ti saa­neet hiu­kan hengähtää.

Par­haim­mil­laan tuki­per­he­toi­min­nas­sa syn­tyy mer­ki­tyk­sel­li­siä ja kes­tä­viä ihmissuhteita.

– Kyl­lä pojat on jo kysy­neet, että saa­vat­ko he sit­ten iso­na­kin tul­la meil­lä käy­mään, Vil­le kertoo.