Toni Her­ra­sel­le pet­ty­mys Viron MM-rallista

Jääliläisen Toni Herrasen uran toinen MM-ralli Virossa ei sujunut odotusten mukaan. Kuva: Hannu Rainamo

Jää­li­läi­sen, 17-vuo­ti­aan Toni Her­ra­sen uran toi­nen MM-ral­li ei suju­nut suun­ni­tel­mien mukaan vii­me vii­kon­lop­pu­na Viros­sa. Ainoas­taan kil­pai­lun avaus- sekä pää­tös­päi­vä onnis­tui­vat ilman murheita.
Her­ra­nen ker­too, että tors­tain sha­ke­down sekä ylei­sö-ek pääs­tiin läpi puh­taas­ti. Per­jan­tai­na aamun ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la Her­ra­nen kui­ten­kin otti osu­maa radal­la ollees­ta oikomisesteestä.
— Sii­nä meni tuki­var­si, rai­de­tan­ko ja ren­gas. Ren­gas saa­tiin onnek­si vaih­det­tua, mut­ta kol­me seu­raa­vaa pät­kää jou­dut­tiin ennen huol­toa aja­maan vään­ty­neen tuki­var­ren kans­sa, vie­lä ei kui­ten­kaan hävit­ty aikaa ihan mah­dot­to­mas­ti. No sit­ten heti huol­lon jäl­keen seu­raa­val­la ek:lla sel­lai­ses­ta nypys­tä vetoak­se­li poik­ki, veh­keet kasaan ja kat­seet koh­ti lau­an­tai­ta, Her­ra­nen ker­taa per­jan­tain tapahtumia.

Her­ra­sen Ford Fies­ta saa­tiin huol­los­sa kun­toon, ja lau­an­tail­ta nuo­ru­kai­nen läh­ti met­säs­tä­mään onnis­tu­mi­sia kar­tan­lu­ki­jan­sa Sebas­tian Vir­ta­sen kans­sa. Auton vetoak­se­li meni kui­ten­kin jäl­leen poik­ki 2—3 kilo­met­rin jäl­keen, täl­lä ker­taa kui­teen­kin eri puo­lel­ta kuin per­jan­tai­na. Auto jou­dut­tiin kul­jet­ta­maan kär­ryl­lä huoltoon.
— Pää­tös­päi­väl­le jäi tavoi­te ajaa vain pät­kät var­mas­ti läpi. Sun­nun­tai­na ei enää oikein voi­nut ver­tail­la edes aiko­ja, kun ei ollut vie­lä kil­so­ja alla juu­ri­kaan. Ihan hyviä aiko­ja lopul­ta kui­ten­kin saatiin.
Pet­ty­mys vii­kon­lo­pul­ta oli sun­nun­tain onnis­tu­mi­sis­ta huo­li­mat­ta suu­ri, sil­lä kil­pai­luun val­mis­tau­tu­mi­nen oli suju­nut erinomaisesti.
— Kyl­lä har­mit­ti oikeas­ti pal­jon, val­mis­tau­tu­mi­nen oli kun­nos­sa ja odo­tin kovas­ti tätä vii­kon­lop­pua. No saa­tiin­pa edes vähän koke­mus­ta, tämä on moottoriurheilua.
Her­ra­sen kau­den pää­ta­voit­teet on ase­tet­tu ral­lin SM-sar­jaan, joka jat­kuu toi­sek­si vii­mei­sel­lä osa­kil­pai­lul­la elo­kuun 13.–14. päi­vä Lahdessa.
— Toi­vot­ta­vas­ti nyt Lah­des­sa saa­daan puh­das ja hyvä kisa, nämä kak­si vii­meis­tä SM-ral­lia on kui­ten­kin todel­la tär­kei­tä, Her­ra­nen sanoo.