Seit­se­mäs­tois­ta KINK´s Cup avaa Suo­men nyrk­kei­lyn elo­kuus­sa

Kiimingin Nyrkkeilykerhon salilla Jäälissä saadaan elokuussa treenata ammattilaisten Euroopan mestari Amin Asikaisen tahtiin. Seuran oman salin avajaisissa noin 1,5 vuotta sitten nähtiin, että nyrkkeily on tullut taas alueelle jäädäkseen. KINK`s Cup otellaan Kiiminkijoen koululla, jotta yleisö ja ottelijat mahtuvat paikalle. (Arkisto: Teea Tunturi)Kiimingin Nyrkkeilykerhon salilla Jäälissä saadaan elokuussa treenata ammattilaisten Euroopan mestari Amin Asikaisen tahtiin. Seuran oman salin avajaisissa noin 1,5 vuotta sitten nähtiin, että nyrkkeily on tullut taas alueelle jäädäkseen. KINK`s Cup otellaan Kiiminkijoen koululla, jotta yleisö ja ottelijat mahtuvat paikalle. (Arkisto: Teea Tunturi)

Nos­tal­gi­aa, kovia otte­lui­ta, nyrk­kei­lyt­ree­niä ja pai­kal­li­sia nuo­ria iski­jöi­tä näh­dään elo­kuun toi­se­na vii­kon­lop­pu­na Kii­min­gis­sä ja Jää­lis­sä, kun jo 17. ker­ran jär­jes­tet­tä­vä KINK´s Cup ran­tau­tuu Kii­min­ki­joen kou­lul­le. Kova­ta­soi­nen tur­naus otel­laan 8.–9.8. ja per­jan­tai­na 7.8. ammat­ti­lais­ten kes­ki­sar­jan Euroo­pan mes­ta­ri Amin Asi­kai­nen vetää kai­kil­le haluk­kail­le nyrk­kei­lyt­ree­nit kun­toi­lun mer­keis­sä Jää­lin KINK-salil­la.

Tur­naus on his­to­rian­sa aika­na kerän­nyt mones­ti kehään­sä kova­ta­soi­sia kan­sain­vä­li­siä nyrk­kei­li­jöi­tä. Nyt muka­na on kaik­ki­aan noin 50 nyrk­kei­li­jää, joi­den jou­kos­sa näh­dään muun muas­sa Amin Asi­kai­sen val­men­ta­ma Ila­ri Kuja­la, joka on Suo­men-mes­ta­ruuk­sien ja koti­mai­sen menes­tyk­sen lisäk­si pääs­syt nyrk­kei­le­mään olym­pia­lais­ten kar­sin­ta­ki­sas­sa, jos­sa hän voit­ti Irlan­nin Mic­hael O’ Reil­lyn, joka on MM-mita­li­mies. Kii­min­gis­sä hän koh­taa aina­kin Kemin Las­se Kou­ru­lan. Ensim­mäis­tä ker­taa mukaan on ilmoit­tau­nut perä­ti kuusi pää­kau­pun­ki­lais­seu­dun seu­raa.

– Tur­nauk­ses­sa kehään nousee myös vii­si Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hon omaa, nuor­ta iski­jä­lu­paus­ta, ker­too seu­ran pää­val­men­ta­ja Mat­ti Lant­to.

Lant­to on innois­saan, että poik­keus­o­lois­ta huo­li­mat­ta Kii­min­gis­sä pääs­tään nyrk­kei­le­mään Suo­men ensim­mäi­nen kil­pai­lu­ta­pah­tu­ma koro­nan aiheut­ta­man kes­key­tyk­sen jäl­keen. Ava­jais­kon­gi kumah­taa Kii­min­ki­joen kou­lul­la lau­an­tai­na kel­lo 13, jol­loin otel­laan alkuot­te­lut. Sun­nun­tain finaa­lit start­taa­vat kel­lo 11.

– Tur­nauk­seen tuo lisä­ar­voa Box Poin­ter -jär­jes­tel­mä, jol­la arvos­te­lu suo­ri­te­taan. Se perus­tuu tie­to­ko­ne­poh­jai­seen jär­jes­tel­mään. Kun otte­lu on ohi, ylei­sö näkee tuo­ma­rei­den pis­teet scree­nil­tä. Kan­sain­vä­li­nen tek­niik­ka lisää mie­len­kiin­toa kat­so­mos­sa, Lant­to ker­too.

Ammat­ti­lai­su­raa­kin nyrk­kei­lyn paris­sa teh­nyt Amin Asi­kai­nen odot­taa Kii­min­gin vii­kon­lo­pul­ta muka­vaa koro­nan jäl­kei­sen kau­den aloi­tus­ta. Hän val­men­taa nyrk­kei­li­jöi­tä Kirk­ko­num­men Nyrk­kei­ly­ker­hol­la ja Kii­min­kiin hänen mua­ka­naa mat­kus­taa 5–8 nyrk­kei­li­jää.

– Poik­keus­o­lois­sa olem­me tree­nan­neet ydin­ryh­män kans­sa kovaa. Nyt odo­tan Kii­min­gis­tä hyviä suo­ri­tuk­sia, vaik­ka var­mas­ti ihan her­kim­mäs­sä kun­nos­sa ei vie­lä olla, Asi­kai­nen sanoo.

Per­jan­tai­na hän lupaa vetää kun­to­nyrk­kei­lyt­ree­nin, joka sopii eri lajien har­ras­ta­jil­le ja kai­kil­le kun­to­nyrk­kei­lys­tä kiin­nos­tu­neil­le.

– Vede­tään alku­läm­möt, käy­dään läpi nyrk­kei­ly­tek­niik­kaa ja hyvä tree­ni, veny­tel­lään, Asi­kai­nen lupaa.

Val­men­ta­juu­den lisäk­si Amin Asi­kais­ta työl­lis­tä­vät nykyi­sin lukui­sat puhu­ja­kei­kat, jois­sa hän tuo urhei­li­jan näkö­kul­maa yri­tys­maa­il­maan. Myös tv:ssä mies näh­dään sil­loin täl­löin. Nyrk­kei­li­jöi­den lisäk­si hän tree­naa myös eri lajien har­ras­ta­jia.

– Lisäk­si teen kou­lu­kiusaa­mi­sen vas­tais­ta työ­tä. Olen itse ollut sekä kiusat­tu että kiusaa­ja, ja haluam­me yhdes­sä Kar­ta­non Mikon kans­sa antaa työ­ka­lu­ja omaan ajat­te­luun ja jakaa empa­tian lah­jo­ja, jot­ta ymmär­rys tois­ten parem­mas­ta koh­te­le­mi­ses­ta kas­vai­si kou­lu­maa­il­mas­sa, Asi­kai­nen sanoo.