Lii­ke­ta­lon vuo­kra­so­pi­muk­set päät­ty­vät Jää­lis­sä

Jää­lin kes­kus­tas­sa sijait­se­van kiin­teis­tön omis­ta­ja Oulun Osuus­pank­ki on pää­ty­nyt irti­sa­no­maan kiin­teis­tön vuo­kra­so­pi­muk­set ja pur­ka­maan sen. Aiem­man käy­tön jat­ka­mi­nen oli­si edel­lyt­tä­nyt mit­ta­via perus­kor­jauk­sia, joi­den kus­tan­nuk­set oli­si­vat kohon­neet koh­tuut­to­man kor­keik­si.

Jää­lin kes­kus­tas­sa osoit­tees­sa Kes­kus­pis­to 1–3 sijait­se­va Lii­ke­ta­lo 2 on tul­lut elin­kaa­ren­sa pää­hän. Kiin­teis­tön asuin- ja lii­ke­ti­lois­sa on täl­lä het­kel­lä yhdek­sän vuo­kra­lais­ta. Kiin­teis­tös­sä on aiem­min sijain­nut muun muas­sa Siwa, R-kios­ki, kam­paa­mo, ken­kä­kaup­pa ja pos­ti sekä kir­jas­to, mut­ta nykyi­sin lii­ke­ti­lat ovat tyh­jil­lään.

– Olem­me tut­ki­neet kiin­teis­tön kun­toa ja las­ke­neet tark­kaan mah­dol­li­sen perus­kor­jauk­sen kus­tan­nuk­set. Kiin­teis­tö vaa­ti­si mit­ta­vat perus­kor­jauk­set, joi­den kus­tan­nuk­set kohoai­si­vat lii­an kor­keik­si, Oulun Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Kei­jo Posio ker­too.

– Aloi­tam­me suun­nit­te­lun kiin­teis­tön pur­ka­mi­sek­si ja myym­me ton­tin myö­hem­min laa­dit­ta­van aika­tau­lun mukai­ses­ti.

Kaik­ki kiin­teis­tön vuo­kra­so­pi­muk­set päät­ty­vät vuo­den 2020 lop­puun men­nes­sä. Vuo­kra­lai­sia on infor­moi­tu muu­tok­ses­ta ennak­koil­moi­tuk­sel­la . Oulun Osuus­pank­ki omis­taa vuo­kra-asun­to­ja ja lii­ke­ti­lo­ja Oulun kes­kus­tas­sa ja on val­mis neu­vot­te­le­maan Jää­lin nykyis­ten vuo­kra­lais­ten kans­sa uusis­ta sopi­muk­sis­ta vapaa­na ole­viin koh­tei­siin.