Raha­pe­lit: Viik­ko 22

Lot­to: 10, 14, 17, 22, 28, 30, 36. Lisä­nu­me­ro: 39. Plus­nu­me­ro: 23. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 3 kpl 61 594,91 e, 6 oikein 2 293,75 e, 5 oikein 52,49 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.

Viking Lot­to: 1, 3, 14, 18, 24, 40. Viking­nu­me­ro: 8. Plus­nu­me­ro: 29. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein -, 6+0 oikein 1 kpl 764 624,40 e, 5+1 oikein 30 891,43 e, 5 oikein 1 425,75 e, 4+1 oikein 67,89 e, 4 oikein 25,03 e, 3+1 oikein 8,50 e, 3 oikein 3,95 e, 2 oikein — e.

Euro­jack­pot: 8, 22, 31, 32, 36. Täh­ti­nu­me­rot: 6, 10. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein 1 kpl 33 290 606,90, 5+1 oikein 3 kpl 701 466,60 e, 5 oikein 185 682,30 e, 4+2 oikein 5 501,60 e, 4+1 oikein 341,20 e, 4 oikein 130,70 e, 3+2 oikein 80,00 e, 2+2 oikein 29,00 e, 3+1 oikein 22,10 e, 3 oikein 15,60 e, 1+2 oikein 13,20 e, 2+1 oikein 9,20 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 5 1 6 8 7 2 1. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 31 4 9 7 7 0 6. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 9 3 2 7 5 1 3. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.