Jää­lin Näp­pä­rin­kan­kaan kaa­va etenee

Näp­pä­rin­kan­kaal­le Jää­lin kau­pun­gin­osaan on tulos­sa uusi pien­ta­lo­val­tai­nen asui­na­lue ja

vir­kis­ty­sa­lue rei­tis­töi­neen. Aluet­ta kos­ke­va ase­ma­kaa­va, ase­ma­kaa­van muu­tos ja tont­ti­ja­ko ete­nee nyt tiis­tain yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan käsit­te­lyn jäl­keen hyväk­syt­tä­väk­si seu­raa­vak­si kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja valtuustoon.

Ehdo­tus oli uudel­leen näh­tä­vil­lä kesä­kuun alus­sa, jol­loin sii­tä saa­dun palaut­teen joh­dos­ta kaa­vaan teh­tiin tar­vit­ta­via tar­kis­tuk­sia. Kaa­van uudel­leen jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le aset­ta­mi­nen ei ole enää tarpeen.

Ase­ma­kaa­va-alue sijait­see Jää­lin kau­pun­gin­osas­sa noin 15 kilo­met­rin etäi­syy­del­lä Oulun kes­kus­tas­ta koil­li­seen. Suun­nit­te­lua­lu­ee­seen kuu­luu Jää­li­no­jan itä­puo­lel­la ja Lep­pio­jan ete­lä­puo­lel­la sijait­se­va raken­ta­ma­ton Näp­pä­rin­kan­kaan met­sä­alue. Alu­eel­ta on mat­kaa Jää­lin kes­kus­taan noin 1,5 kilometriä.

Tont­te­ja asun­to­ra­ken­ta­mi­seen alu­eel­le tulee yli 80 ja asu­kas­mää­räk­si arvioi­daan rei­lut 400. Yhdys­kun­ta­jos­to on aiem­min päät­tä­nyt, että Näp­pä­rin­kan­kaan alu­eel­la käy­te­tään nimis­tö­ai­hee­na tei­den nimis­sä ja puis­tois­sa van­ho­ja maa­seu­dun ammatteja.