Jää­lin kes­kuk­sen Ran­ta­tien alu­een raken­ta­mi­nen alkaa

Rantatien alueen kadut, vesijohdot ja jätevesiviemärit peruskorjataan. Samalla rakennetaan uusia katuja ja pyöräteitä vanhalle urheilualueelle.Rantatien alueen kadut, vesijohdot ja jätevesiviemärit peruskorjataan. Samalla rakennetaan uusia katuja ja pyöräteitä vanhalle urheilualueelle.

Jää­lin kes­kuk­sen Ran­ta­tien alu­een raken­ta­mi­nen on alka­nut. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lui­den käyn­nis­tä­mis­sä raken­nus­töis­sä perus­kor­ja­taan kadut, vesi­joh­dot ja jäte­ve­si­vie­mä­rit. Myös alu­een hule­ve­si­vie­mä­röin­tiä paran­ne­taan, samoin kuin jalan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­väy­lät sekä jouk­ko­lii­ken­teen pysä­kit. Jää­lin­tie paran­ne­taan välil­lä Rantatie–Rantapisto.

Työt val­mis­tu­vat loka­kuus­sa 2021. Raken­nus­työ aiheut­taa lii­ken­ne­hait­taa työ­maa-alu­een lähei­syy­des­sä koko urakka-ajan.

Katu­jen raken­ta­mi­nen liit­tyy Jää­lin kes­kuk­sen ase­ma­kaa­va­muu­tok­seen. Nyt toteu­tet­ta­vas­sa ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa raken­ne­taan ase­ma­kaa­van mukai­sia katu­ja ja pyö­rä­tei­tä van­hal­le urhei­lua­lu­eel­le sekä perus­kor­ja­taan Ran­ta­tien alu­een katu­ja. Koh­teen pää­ura­koit­si­ja­na toi­mii Maan­ra­ken­nus J Päk­ki­lä Oy.