Jää­lin fysio­te­ra­pias­ta myös hoi­toa ja hem­mot­te­lua

Sirpa Luttinen, Tuula Mertala ja Susanna Liukkonen haluavat auttaa kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti ihmistä huolehtimaan itsestään. Hoitamisen ohella voi myös rentoutua ja hemmotella itseään.

Kun Tuu­la Mer­ta­la perus­ti Jää­lin fysio­te­ra­pian vuon­na 2000 Jää­lin ostos­kes­kuk­sel­le asiak­kai­na oli nyky­het­keä enem­män työ­ter­veys­huol­lon kaut­ta ja ylei­ses­ti lää­kä­rin lähet­teel­lä tule­via asiak­kai­ta. Väes­tön ikään­ty­mi­nen näkyy täl­lä het­kel­lä asiak­kuuk­sis­sa, ja nykyi­sin aikuis­neu­ro­lo­gi­nen kun­tou­tus on yksi hyvin mer­kit­tä­vä osa fysio­te­ra­peu­tin työ­tä.

– Se tar­koit­taa, että yllä­pi­däm­me ja paran­nam­me muun muas­sa hal­vaus­po­ti­lai­den ja Par­kin­so­nin tau­tia sai­ras­ta­vien toi­min­ta­ky­kyä, Mer­ta­la ker­too.

Nyt Mer­ta­lan kans­sa työ­tään Jää­lin fysio­te­ra­pias­sa teke­vät hie­ro­ja Sir­pa Lut­ti­nen sekä fysio­te­ra­peut­ti Susan­na Liuk­ko­nen.

Nais­ten näke­myk­sen mukaan nyt hae­taan aiem­paa enem­män apua esi­mer­kik­si nis­ka­har­tia­vai­voi­hin ja vaih­de­vuo­sion­gel­miin. Myös eri­lai­sis­sa tapa­tur­mis­sa ja auto-onnet­to­muuk­sis­sa louk­kaan­tu­nei­den ihmis­ten mää­rä fysio­te­ra­pian asia­kas­kun­nas­sa on kas­va­nut. Asiak­kai­ta on koliik­ki­vau­vois­ta nuo­riin urhei­li­joi­hin ja vete­raa­nei­hin saak­ka.

 

Kol­mi­kon mie­les­tä ihmi­set eivät kan­na riit­tä­väs­ti vas­tuu­ta omas­ta hyvin­voin­nis­taan, vaan apua halu­taan saa­da ulko­puo­lel­ta.

– Oire­ku­vat ovat meil­le tul­les­sa jo niin voi­mak­kai­ta, että edes­sä on kovas­ti työ­tä. Lää­kä­ri­kun­ta­kin mones­ti tar­jo­aa avuk­si lää­ket­tä, vaik­ka teh­tä­vis­sä oli­si pal­jon fysio­te­ra­pian kei­noil­la, ohjauk­sel­la ja hoi­doil­la, Mer­ta­la sanoo.

Jää­lin fysio­te­ra­pias­sa asia­kas­ta hoi­de­taan koko­nais­val­tai­ses­ti, kes­kus­tel­laan ja mie­ti­tään yhdes­sä, miten toi­min­nal­li­nen hait­ta on syn­ty­nyt ja miten se hoi­de­taan.

– Tavoit­teet pitää olla samat asiak­kaal­la ja hoi­ta­jal­la samoin kuin molem­min­puo­li­nen sitou­mus asian yti­meen, Mer­ta­la koros­taa.

Saman katon alta Jää­lis­tä löy­tyy perin­tei­sen koko­nais­val­tai­sen fysio­te­ra­pian ja hie­ron­nan lisäk­si moni­puo­li­nen vali­koi­ma vaih­toeh­toi­sia hoi­to­muo­to­ja her­mo­ra­ta­hie­ron­nas­ta hem­mot­te­le­vaan suklaa- tai huna­ja­hie­ron­taan ja bali­lai­seen hie­ron­taan. Nais­kol­mi­kon osaa­mi­sa­luet­ta ovat myös vyö­hy­ke­te­ra­pia, aku­punk­tio­hoi­dot, teip­pauk­set ja lihas­kal­vo­kä­sit­te­lyt.

Vuo­den alus­sa Jää­lis­sä aloit­ta­nut Susan­na Liuk­ko­nen tekee myös Tuu­la Mer­ta­lan ohel­la aku­punk­tio­hoi­to­ja.

– Olen aina ollut kiin­nos­tu­nut vaih­toeh­toi­sis­ta hoi­to­muo­dois­ta tuke­mas­sa perus­fy­sio­te­ra­pi­aa. Mie­len­kiin­to­ni koh­dis­tuu eri­tyi­ses­ti tuki- ja lii­kun­tae­lin­vai­voi­hin. Jos koko krop­pa on kipeä, moni­puo­li­nen käsit­te­ly aut­taa par­hai­ten, Liuk­ko­nen ker­too.

Koko­nais­val­tai­suus, oikean­lai­nen ympä­ris­tö ja luot­ta­mus­suh­de saa­vat aikaan sen, että ihmi­nen avau­tuu ja läh­tee para­ne­maan.

– Vähän kun tuu­pi­taan krop­paa liik­keel­le, se aut­taa kehoa hoi­ta­maan itse itse­ään, Tuu­la Mer­ta­la tii­vis­tää.

Sir­pa Lut­ti­nen ker­too, että hän oli­si eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nut maa­il­maa val­loit­ta­nees­ta iili­ma­to­hoi­dos­ta, sen kun on todet­tu tehok­kaas­ti aut­ta­van esi­mer­kik­si nivel­vai­vois­sa tuleh­dus­ta pois­ta­maan. Susan­na Liuk­ko­nen puo­les­taan haluai­si laa­jen­taa Rosen- ja hen­gi­tys­te­ra­pi­aan.

– Laa­jat hoi­to­tek­nii­kat ja laa­ja-alai­suus ovat se jut­tu, mil­lä asiak­kai­den luot­ta­mus ja hyvä hoi­to­tu­los saa­vu­te­taan, Tuu­la Mer­ta­la vah­vis­taa.

Jää­lin fysio­te­ra­pias­sa vie­te­tään uusien Ran­ta­po­lul­la ole­vien tilo­jen yksi­vuo­tis­juh­laa sekä ystä­vän­päi­vää kes­ki­viik­ko­na 14.2. kel­lo 16–19.

Bali­lai­ses­sa hie­ron­nas­sa ympä­ris­töl­lä ja ilma­pii­ril­lä on suu­ri mer­ki­tys. Koko­var­ta­lo­hoi­to alkaa aina jal­ka­kyl­vyl­lä ja hie­ron­ta sisäl­tää osin peh­mei­tä ja osin napa­koi­ta­kin ottei­ta.