Jää­lin eko­pis­teel­le ei löy­dy paikkaa

Jäälin alue on jo pit­kään ollut ilman omaa kier­rä­tys­pis­tet­tä. Kar­ton­git, lasit, metal­lit ja muo­vit pitää kul­jet­taa auu­al­le, mikä­li nii­tä ei halua lait­taa seka­jät­tee­seen. Suo­men Pak­kaus­kier­rä­tys RINKI Oy:n alue­pääl­lik­kö Har­ri Pata­na ker­too, että mitään uut­ta ker­rot­ta­vaa ei Jää­lin osal­ta ole.

– Paria paik­kaa lähem­min tar­kas­tel­tiin kevääl­lä, mut­ta kum­pi­kaan niis­tä ei vali­tet­ta­vas­ti ollut toteu­tus­kel­poi­nen. Paik­kaa on etsit­ty yhdes­sä kau­pun­gin kanssa.

Jää­lin eko­pis­te sijait­si aiem­min Tar­han­mäel­lä Kehä­tiel­lä. Samas­sa pai­kas­sa oli myös UFF:n vaa­te­ke­räys­laa­ti­kot, jot­ka on nyt pois­tet­tu paikalta.