Hyvin­voi­va Poh­joi­nen ‑lah­joi­tus Kii­min­gin-Jää­lin vesienhoitoyhdistykselle

Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys sai 2 000 euron lahjoituksen monimuotoisen lähiluonnon ylläpitämiseen ja edistämiseen. LähiTapiola Pohjoisesta luovutuksessa oli paikalla liiketoimintajohtaja Markus Seppänen (toinen vasemmalta) ja vesienhoitoyhdistyksestä puheenjohtaja Eero Laine (oikealla). Yhdistyksen kumppania, Jäälin koulua edustivat Sanna Alalauri ja neljä oppilasta. (Kuva: LähiTapiola)Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys sai 2 000 euron lahjoituksen monimuotoisen lähiluonnon ylläpitämiseen ja edistämiseen. LähiTapiola Pohjoisesta luovutuksessa oli paikalla liiketoimintajohtaja Markus Seppänen (toinen vasemmalta) ja vesienhoitoyhdistyksestä puheenjohtaja Eero Laine (oikealla). Yhdistyksen kumppania, Jäälin koulua edustivat Sanna Alalauri ja neljä oppilasta. (Kuva: LähiTapiola)

Lähi­Ta­pio­la Poh­joi­sen Hyvin­voi­va Poh­joi­nen ‑lah­joi­tus­ten yhte­nä tee­ma­na syk­syl­lä 2021 on luon­to ja ympä­ris­tö. Lah­joi­tuk­sia myön­ne­tään kol­mel­le eri yleis­hyö­dyl­li­sel­le luon­toon ja luon­non vir­kis­tys­käyt­töön liit­ty­väl­le toi­mi­jal­le Poh­jois- ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Lah­joi­tuk­set ovat osa 100 000 euron Hyvin­voi­va Poh­joi­nen ‑koko­nais­lah­joi­tus­ta, joka koh­dis­tuu luon­non ja ympä­ris­tön lisäk­si vapaa­eh­toi­seen pelas­tus­työ­hön ja vapaa­pa­lo­kun­ta­toi­min­taan ja mielenterveystyöhön.

Luon­toon ja ympä­ris­töön liit­ty­vis­sä lah­joi­tus­koh­teis­sa pai­no­tet­tiin pai­kal­li­sen luon­non moni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mis­ta ja luon­non vir­kis­tys­käy­tön tuke­mis­ta. Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sel­le luo­vu­te­taan 2000 euron lah­joi­tus moni­muo­toi­sen lähi­luon­non yllä­pi­tä­mi­seen ja edis­tä­mi­seen. Tuel­la yhdis­tyk­sen on tar­koi­tus jär­jes­tää tutus­tu­mis­ret­ki Jää­lin kou­lun oppi­lail­le ja opet­ta­jil­le Jääli–Koiteli-vaellusreittiin ja sen var­rel­la sijait­se­viin vesistökunnostusrakenteisiin.

– Vesis­tö­jen kun­nos­ta­mi­nen on pit­kä­jän­teis­tä toi­min­taa, ja avus­tus on suu­ri apu tavoit­tees­sam­me saa­da pai­kal­li­nen nuo­ri­so van­hem­pi­neen kiin­nos­tu­maan toi­min­nas­tam­me. Tämän päi­vän nuo­ri­so­han tämän työn tulok­sis­ta pää­see naut­ti­maan, ker­too vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Eero Lai­ne.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta myös Yli-Iin VPK sai 3 000 euron lah­joi­tuk­sen täs­tä koko­nai­suu­des­ta, ja sum­ma aio­taan käyt­tää vapaa­pa­lo­kun­nan nuo­ri­so-osas­ton varus­tei­den uusimiseen.

Hyvin­voi­va Poh­joi­nen ‑lah­joi­tus­ten lisäk­si Lähi­Ta­pio­la toteut­taa vas­tuul­li­suus­työ­tään muun muas­sa las­ten ja nuor­ten mata­lan kyn­nyk­sen har­ras­ta­mi­seen koh­den­ne­tul­la Nuo­ri Poh­joi­nen ‑tuel­la, vahin­gon­tor­jun­ta­työl­lä kuten sam­mu­tin­tar­kas­tuk­sil­la ja hätäen­sia­pu­kou­lu­tuk­sil­la, hen­ki­lö­kun­nan vapaa­eh­tois­työl­lä sekä oppi­lai­to­syh­teis­työl­lä. Hyvin­voi­va Poh­joi­nen ‑lah­joi­tus­koh­de­ha­ku ava­taan myö­hem­min jul­kais­ta­vin tee­moin jäl­leen vuon­na 2022.