Her­ra­nen ava­si kau­ten­sa upeas­ti voi­tol­la Tunturirallissa

Toni Herranen ja Sebastian Virtanen pääsivät voiton makuun SM-kauden avauksessa. (Kuva: Taneli Niinimäki)Toni Herranen ja Sebastian Virtanen pääsivät voiton makuun SM-kauden avauksessa. (Kuva: Taneli Niinimäki)

Ral­lin SM-kausi käyn­nis­tyi vii­me vii­kon­lop­pu­na Rova­nie­men Arc­tic Lapland Ral­lys­sa. Jää­li­läi­nen ral­li­lu­paus Toni Her­ra­nen ajoi kar­tan­lu­ki­jan­sa Sebas­tian Vir­ta­sen kans­sa jän­nit­tä­vien vai­hei­den jäl­keen upeas­ti SM4-luo­kan voittoon.

Kau­teen val­mis­tau­tu­mi­nen oli kak­si­kol­la onnis­tu­nut. Tämä myös näkyi ral­lin avaus­päi­vä­nä per­jan­tai­na. Heti kol­mel­le ensim­mäi­sel­le eri­kois­ko­keel­le täräh­ti luokkapohjat.

– Tar­koi­tus oli jo heti ensim­mäi­sel­lä pät­käl­lä tes­ta­ta vauh­tia. Kisaa oli­si muka­va ruve­ta raken­ta­maan poh­ja-ajal­la, ja sehän onnis­tui­kin. Päi­vä läh­ti todel­la hie­nos­ti käyn­tiin ja ajo luis­ti hyvin heti alus­ta. Kaik­ki toi­mi ja luot­to autoon oli hyvä. Var­mal­la ajol­la vedet­tiin koko per­jan­tai läpi. Ei tar­vin­nut ottaa vie­lä mitään ris­ke­jä, Her­ra­nen ker­ta­si avaus­päi­vän tapahtumia.

Kil­pai­lun päät­tä­vään toi­seen ajo­päi­vään Her­ra­nen start­ta­si perä­ti 44,7 sekun­nin joh­toa­se­mas­ta, mut­ta Rova­nie­men vaa­ti­vis­sa olo­suh­teis­sa tun­ne­tus­ti mitä vain voi tapahtua.

Lau­an­tain ajo­päi­vän käyn­nis­ti kil­pai­lun pisin, lähes 45 kilo­met­riä pit­kä Ahma­vaa­ran erikoiskoe.

– Ahma­vaa­ras­sa koi­tet­tiin vähän sääs­tel­lä ren­gas­ta ja sii­nä tuli väki­sin­kin tukkaan.

Nuo­ru­kai­sen joh­to­mar­gi­naa­li kuih­tui yhden eri­kois­ko­keen aika­na alle kol­meen sekun­tiin, mut­ta seu­raa­vak­si aje­tul­la Ounas­vaa­ran ylei­sö­eri­kois­ko­keel­la ero toi­se­na aja­nee­seen Hen­ri Hok­ka­laan jäl­leen kasvoi.

Kah­den seu­raa­van eri­kois­ko­keen aika­na tais­te­lu oli hur­jaa, ja luo­kan kär­ki­paik­ka­kin vaih­tui. Ral­lin päät­tä­väl­le Ris­ti­lam­men eri­kois­ko­keel­le läh­det­täes­sä Her­ra­nen oli kui­tan­nut kär­ki­pai­kan jäl­leen itsel­leen. Ero toi­sel­la sijal­la ollee­seen Hok­ka­laan kas­voi toi­sek­si vii­mei­sel­lä eri­kois­ko­keel­la perä­ti 38 sekuntiin.

Her­ra­nen ajoi vaa­ti­van Ris­ti­lam­men eri­kois­ko­keen ilman ongel­mia var­mas­ti maa­liin, kun peräs­sä star­tan­nut Hok­ka­la sekä kol­mat­ta sijaa hal­lus­sa pitä­nyt Oska­ri Heik­ki­nen rysäyt­ti­vät molem­mat ulos ja kes­keyt­ti­vät. Tämä vii­meis­tään taka­si Her­ra­sel­le uran toi­sen SM-osa­kil­pai­lu­voi­ton, ja ensim­mäi­sen Ral­ly4-luo­kan autolla.

– Oli tiuk­ka ja haas­ta­va kisa, var­sin­kin ren­gas­tak­tii­koi­den suh­teen, se oli nyt isos­sa roo­lis­sa. Tie­sin kyl­lä ennen ral­lia, että me pys­ty­tään tämä voit­ta­maan. Val­mis­tau­dut­tiin huo­lel­li­ses­ti ja saa­tiin hyvät sää­döt autoon. Oli­han se todel­la hie­no fii­lis ajaa maa­li­la­val­le voit­ta­ja­na, eri­tyi­ses­ti vie­lä tääl­lä Tun­tu­ri­ral­lis­sa, Her­ra­nen iloitsi.

Kausi käyn­nis­tyi par­haim­mal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Luok­ka­voit­to sekä avaus­ki­sas­sa jaet­ta­vat koro­te­tut sar­ja­pis­teet anta­vat erin­omai­set läh­tö­koh­dat vajaan kol­men vii­kon pääs­tä ajet­ta­vaan Rii­hi­mäen SM-ralliin.

Tane­li Nii­ni­mä­ki, Toni Her­ra­nen Sports ‑tie­do­tus

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.