Yhteis­työ käyn­nis­sä, näky­viä tulok­sia jou­du­taan odottamaan

Iijoen vesistö sivujokineen ja kauniine maisemineen on kuin leveä vyö Suomi-neidon uumalla. Kuva: Ritva Piri)

Vii­me vuo­den alus­sa alle­kir­joi­te­tun Iijo­ki-sopi­muk­sen tavoit­tei­siin kir­jat­tiin vesis­tön arvon palaut­ta­mi­nen vael­lus­ka­lo­jen luon­non­kier­toon, veden laa­tuun ja vesis­tön vir­kis­tys­käyt­töön sekä asu­mis­viih­ty­vyy­teen panos­ta­vien toi­mien kaut­ta. Sopi­muk­sen osa­puo­let PVO-Vesi­voi­ma Oy, Met­sä­hal­li­tus, tur­ve­tuot­ta­jat Vapo Oy ja Tur­ve­ruuk­ki Oy, Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus, Iin ja Tai­val­kos­ken kun­nat sekä Oulun ja Pudas­jär­ven kau­pun­git sitou­tui­vat sopi­muk­sen myö­tä yhteis­työ­hön, jon­ka tavoit­tee­na on koko Iijoen vesis­tö­alu­een saattaminen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus