Vil­la Kaup­pi­la kiin­nos­ti ja ihas­tut­ti

Villa Kauppilan avajaiset keräsivät valtavasti kävijöitä sekä Iistä että kauempaakin. Yrittäjät laskivat vierailijoita ehtineen paikalla käydä reilusti yli neljäsataa henkeä, mahdollisesti vieläkin enemmän.

– Tän­ne­hän sitä voi tul­la, jos koto­na rupe­aa ahdis­ta­maan, on tämä niin hie­no paik­ka, ja vie­lä aamu­pa­lan­kin saa val­miis­ta pöy­däs­tä eikä tar­vi itse lait­taa, tuu­ma­si muu­an rou­va ihail­les­saan Vil­la Kaup­pi­lan juu­ri val­mis­tu­nei­ta majoi­tus­ti­lo­ja joki­nä­ky­mi­neen.

Ihai­le­via kom­ment­te­ja kerä­si vas­ta vii­meis­tel­ty­jen majoi­tus- ja oles­ke­lu­ti­lo­jen lisäk­si enti­seen pirt­tiin remon­toi­tu ravin­to­la­ti­la muil­ta­kin tutus­tu­jil­ta. Eri­tyis­kii­tos­ta annet­tiin ylei­ses­ti myös monis­sa sei­nis­sä näky­viin jäte­tyil­le hir­si­pin­noil­le sekä ravin­to­lak­si kun­nos­te­tun pir­tin uunil­le.
– Kuin­ka kum­mas­sa tän­ne on saa­tu mah­tu­maan näin pal­jon huo­nei­ta ja kaik­ki ihan koh­tuul­li­sen kokoi­sia­kin, häm­mäs­tel­tiin puo­les­taan ylä­ker­ras­sa.
Vil­la Kaup­pi­lan yrit­tä­jät Han­na Aho­nen ja Tit­ta Ervas­ti sai­vat ava­jais­päi­vä­nä vas­taa­not­taa rop­pa­kau­pal­la onnit­te­lu­ja, kuk­ka­sia ja halauk­sia sekä esi­tel­lä uutu­kai­sia tilo­ja ja vas­tail­la mitä eri­lai­sim­piin kysy­myk­siin ihan hen­gäs­tyk­siin asti.
Yrit­tä­jien miel­tä läm­mit­ti­vät eri­tyi­ses­ti myös hei­dän ava­jais­lah­jak­si saa­man­sa van­hat valo­ku­vat, jot­ka ker­to­vat 1890 -luvul­la raken­ne­tun kiin­teis­tön asuk­kais­ta ja elä­mäs­tä men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä.

Nipin napin val­mis­ta ava­jai­siin

Yrit­tä­jä­kak­sik­ko myön­si, että lop­pu­vai­hees­sa heil­le tuli pai­kan vii­meis­te­lys­sä kii­re.

– Ollaan oltu remon­tis­sa ja maa­lis­sa 24/7 aivan vii­me tin­kaan asti, kun mah­dol­li­sism­man pal­jon olem­me sisus­tus­töi­tä itse teh­neet, ker­toi­li ava­jais­ten val­ta­vas­ta kävi­jä­mää­räs­tä iloi­ses­ti yllät­ty­nyt Aho­nen.
Ava­jais­päi­vä­nä oli kaik­ki kui­ten­kin kun­nos­sa, jos­kin jat­kos­sa kak­si­kol­la riit­tää vie­lä yri­tyk­sen käy­tän­nön pyö­rit­tä­mi­sen ohel­la run­saas­ti muu­ta­kin puu­haa muun muas­sa piha­ra­ken­nus­ten paris­sa.
– Kun nyt saa­tiin tilat sel­lai­seen kun­toon, että pääs­tään kun­nol­la toi­mi­maan, ryh­dym­me seu­raa­vak­si panos­ta­maan tie­do­tuk­seen ja mark­ki­noin­tiin, Aho­nen ker­toi hin­ta­tie­dois­ta kiin­nos­tu­neil­le kävi­jöil­le.
Myös pihan puu­läm­mit­tei­nen päre­sau­na kiin­nos­ti niin naa­pu­rus­ton asuk­kai­ta kuin kau­em­paa­kin saa­pu­nei­ta vie­rai­li­joi­ta, ja moni oli kiin­nos­tu­nut sen vuo­kraa­mi­ses­ta myös ilman mui­ta pal­ve­lu­ja.
– Pit­tää­kö olla oma vih­ta, oli muun muas­sa yksi kävi­jöi­den esit­tä­mä kysy­mys, johon yrit­tä­jien piti vas­taus osa­ta antaa.
Ava­jais­ta­pah­tu­man kävi­jä­mää­rä ylit­ti yrit­tä­jien odo­tuk­set monin­ker­tai­ses­ti. Samal­la saa­tiin tiloi­hin jo ensim­mäi­set yöpy­jät, ja piha­sau­na­kin tuli käyt­töön ote­tuk­si.
– Aamiais­ta­kin pää­sim­me asiak­kail­le lait­ta­maan ensim­mäis­tä ker­taa, mai­nit­see Tit­ta Ervas­ti, joka sanoo aamu­pa­laa ja kah­via ole­van heti ava­jai­sis­ta eteen­päin tar­jol­la myös muil­le kuin majoit­tu­vil­le asiak­kail­le.
– Aamui­sin pidäm­me pai­kan avoin­na seit­se­mäs­tä kah­teen­tois­ta. Ilta­päi­väl­lä avaam­me nel­jäl­tä ja sul­jem­me kym­me­nel­tä. Iltai­sin emme vie­lä pys­ty ruo­ka­pal­ve­lua tar­joa­maan muil­le kuin majoit­tu­jil­le, mut­ta sil­tä­kin osin kehi­täm­me toi­min­taa jat­kos­sa. Kan­nat­taa seu­ra­ta ilmoit­te­luam­me, Ervas­ti vink­kaa.