Työt­tö­mien mää­rä nousi Iis­sä ja Oulus­sa

Vuo­den takai­seen ver­rat­tu­na työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den mää­rä kas­voi voi­mak­kaas­ti kai­kis­sa Poh­jois-­Poh­jan­maan kun­nis­sa. Iis­sä työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta oli 16,3 pro­sent­tia. Vuo­den 2019 kesä­kuus­sa työt­tö­miä oli Iis­sä 470 ja nyt vuo­den 2020 kesä­kuus­sa 685 hen­ki­löä. Mää­rä on noin 46 pro­sent­tia enem­män kuin vii­me vuon­na.

Oulus­sa työt­tö­myys­pro­sent­ti on nyt 17,7. Vii­me vuo­den kesä­kuus­sa työt­tö­miä oli 12 298 ja tämän vuo­den kesä­kuus­sa 17 509 hen­ki­löä. Mää­rä on noin 42 pro­sent­tia enem­män kuin vuo­si sit­ten.

Kesä­kuun lopus­sa Pohjois­Pohjanmaalla oli avoi­mia työ­paik­ko­ja lähes 3 300, jois­ta 62 % oli Oulus­sa. Avoin­ten työ­paik­ko­jen mää­rä oli vähen­ty­nyt 350:llä vuo­den takai­ses­ta. Iis­sä avoi­mien työ­paik­ko­jen mää­rä vähen­tyi vuo­des­sa 46:lla.