Päät­tä­jäl­tä: Työt­tö­män aja­tuk­sia

Työt­tö­myys on ihmi­sel­le hen­ki­nen krii­si. Seu­raa­muk­set voi­vat olla hyvin­kin kal­lii­ta yhteis­kun­nal­le. Stres­si, elä­män laa­dun heik­ke­mi­nen, syr­jäy­ty­mi­nen, unet­to­muus, huo­li toi­meen­tu­los­ta, arvot­to­muu­den tun­ne jne. Nämä kaik­ki voi­vat puh­kais­ta sel­lai­sen sai­ras­kier­teen, että töi­hin pää­se­mi­nen pit­kit­tyy lisää. Mah­dol­li­ses­ti ennen­ai­kai­nen elä­köi­ty­mi­nen tulee ainoak­si vaih­toeh­dok­si. Pidän työt­tö­myyt­tä erään­lai­se­na syö­pä­nä. Joil­ta­kin saa­daan syö­pä hoi­det­tua, kun taas jol­la on huo­nom­pi tuu­ri, niin elä­mä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus