Tuu­li­voi­man hyö­dyt Olhavalle?

Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 20.6.2023 “Tuu­li­voi­ma­kun­tien kan­na­no­tos­sa: Tuu­li­voi­man hyö­dyt ja hai­tat koh­dis­tet­ta­va samaan kun­taan” tuu­li­voi­ma­kun­tien ver­kos­to pai­not­taa, että kun­nal­le tule­van elin­voi­man lisäk­si tuu­li­voi­ma tuo alu­eel­le myös hait­to­ja ja nämä hai­tat koh­dis­tu­vat hyvin pai­kal­li­ses­ti. Kart­taa kat­so­mal­la sel­vi­ää, että Iis­sä hai­tat koh­dis­tu­vat Olha­van ja Kui­va­nie­men alueil­le. Tois­tai­sek­si hyö­ty­jä alueil­le ei juu­ri­kaan ole tullut.

Iin Hyvät Tuu­let ‑kun­ta­tie­dot­tees­sa 31.5.2023 kun­nan­joh­ta­ja tote­aa vuo­den 2022 olleen talou­den ja toi­min­nan kään­nös­vuo­si. Kas­va­nei­den vero­tu­lo­jen ja tiu­kan talou­den­pi­don ansios­ta vuo­den tili­kau­den tulos oli 336 109 euroa yli­jää­mäi­nen. Vero­tu­lo­jen osal­ta mer­kit­tä­väs­sä ase­mas­sa oli­vat Olha­van ja Kui­va­nie­men jo raken­ne­tut ja raken­ta­mis­vai­hees­sa ole­vat tuu­li­voi­ma­lat. Myös uusien voi­ma­loi­den raken­nus­lu­pa­mak­sut toi­vat lisä­tu­lo­ja. Olet­ta­kaam­me, että kun­nan poh­joi­so­sien tuot­ta­mis­ta vero­tu­lois­ta osa käy­te­tään aluei­den perus­pal­ve­lui­den säi­lyt­tä­mi­seen. Näis­tä eri­to­ten täl­lä het­kel­lä puhee­nai­hee­na on Olha­van kou­lu ja sen mer­ki­tys Olha­van seu­dun kehit­tä­mi­sel­le. Kou­lun vuo­sit­tai­set kus­tan­nuk­set ovat mur­to-osa alu­een tuot­ta­mis­ta vero­tu­lois­ta. Kou­lun säi­lyt­tä­mi­nen kom­pen­soi tuu­li­voi­man aiheut­ta­mia hait­to­ja asu­mis­mu­ka­vuu­del­le sekä mai­se­maan ja luon­toon koh­dis­tu­via hait­to­ja säi­lyt­täen alu­een veto­voi­maa kylä­kou­lun muo­dos­sa. Pit­kät kou­lu­mat­kat ja tuu­li­voi­ma­loi­den lähei­syys ei ole hou­kut­te­le­va yhdis­tel­mä aluet­ta markkinoitaessa.

Tuu­li­voi­ma­kun­tien ver­kos­to vaa­tii, että tuu­li­voi­man tuo­mat hyö­dyt on jat­kos­sa­kin koh­dis­tet­ta­va sii­hen kun­taan mihin hai­tat­kin koh­dis­tu­vat. Tulee myös muis­taa että, kun Iijo­ki val­jas­tet­tiin, oli Iin kun­ta vaa­ti­mas­sa aktii­vi­ses­ti val­tiol­ta kor­vauk­sia syn­ty­neis­tä hai­tois­ta. Ja näi­tä hait­ta­kor­vauk­sia Iin kun­ta myös sai. Nyt me olha­va­lai­set vaa­dim­me kun­nal­ta hait­ta­kor­vauk­sia tuu­li­myl­ly­jen aiheut­ta­mis­ta hai­tois­ta ja nii­den koh­dis­ta­mi­ses­ta alu­eel­le johon hai­tat syntyvät.

Toi­von, että oikeu­den­mu­kai­suus ei ole unoh­tu­nut, vaik­ka koh­de on nyt eri. Olha­van kou­lu on laa­jan Olha­van seu­dun ainoa laki­sää­tei­nen perus­pal­ve­lu ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­ti Tena­va­tu­van lisäk­si ja alu­een lap­si­per­heil­le mer­kit­tä­vä joka­päi­väi­seen elä­mään vai­kut­ta­va ja alu­eel­le uusia asuk­kai­ta hou­kut­te­le­va tekijä.

Hei­di Sand­berg, Yli-Olha­va