Tuu­li­voi­ma­hank­keel­le kri­tiik­kiä ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa

Yleisötilaisuus kokosi Pohjois-Iin koulun saliin reilut 150 kuulijaa, joista monet esittivät myös kysymyksiä ja kommentteja. Harmillisesti osa yleisöstä ei tosin kuullut kaikkia puheenvuoroja tilan kaikumisen vuoksi.

Ilma­tar Oy:n Iin Ollin­kor­peen suun­nit­teil­la ole­vaa tuu­li­voi­ma­han­ket­ta kos­ke­va tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus kerä­si Poh­jois-Iin kou­lun lii­kun­ta­sa­lin täy­teen kriit­tis­tä ylei­söä. Ylei­sön kom­men­teis­ta pää­tel­len han­ke on herät­tä­nyt kyläl­lä kii­vas­ta kes­kus­te­lua, ja suu­rin osa pai­kal­la oli­jois­ta vas­tus­ti­kin han­ket­ta kii­vaas­ti.

Ylei­sö­ti­lai­suu­den ava­si Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va, joka tote­si kun­nan roo­lin hank­kees­sa liit­ty­vän kaa­voi­tuk­seen, kos­ka yleis- ja ase­ma­kaa­vois­ta pää­te­tään val­tuus­tos­sa.

– Nyt on käsit­te­lys­sä kaa­van ensim­mäi­nen vai­he, ja pro­ses­sis­sa ovat muka­na kaik­ki mah­dol­li­set tahot. Nyt on siis myös kun­ta­lai­sil­la mah­dol­li­suus tuo­da esiin kaik­ki asi­aa kos­ke­vat sei­kat joko vas­taa­mal­la asu­kas­ky­se­lyyn tai anta­mal­la oma vas­ti­ne, Ala­tos­sa­va kehot­ti.

Kun­nal­le tuu­li­voi­man kaa­voi­tus­pro­ses­si on Ala­tos­sa­van mukaan jo tut­tu, sil­lä kun­nas­sa on toi­min­nas­sa 52 tuu­li­voi­ma­laa. Lisäk­si Pah­ka­kos­ken ja Palo­kan­kaan alueil­le on kaa­voi­tet­tu­na kaik­ki­aan 42 voi­ma­laa sekä Vii­na­mäen alu­eel­le par­hail­laan raken­teil­la vii­si.

Sekä Ala­tos­sa­va että Tuuk­ka Pah­ta­maa Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­ses­ta koros­ti­vat, että tilai­suu­des­sa esil­lä ole­va kaa­vaeh­do­tus on vas­ta mal­li, ja samaan aikaan kaa­van ete­ne­mi­sen kans­sa suo­ri­te­taan myös hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti.

Laa­jim­mil­laan 63 voi­ma­laa

Tilai­suu­des­sa oli­vat esil­lä hank­keen kol­me vaih­toeh­tois­ta toteu­tus­mal­lia sisäl­täen myös 0-vaih­toeh­don, jon­ka mukaan tuu­li­voi­maa ei alu­eel­le raken­ne­ta lain­kaan. Raken­ta­mis­vaih­toeh­to­ja esit­te­li Pet­ri Aino­nen Ilma­tar Ii Oy:stä, ja pai­kal­la oli myös hank­keen maan­vuo­kra­so­pi­muk­sis­ta vas­taa­va Pet­te­ri Mäen­pää.

Vaih­toeh­to VE1 on mitoi­tuk­sel­taan laa­jin, ja sen mukaan Ollin­kor­peen raken­ne­taan noin 63 voi­ma­laa kat­ta­va tuu­li­puis­to, mis­sä voi­ma­loi­den yksik­kö­te­ho on 5–9 MW, koko­nais­kor­keus enin­tään 300 met­riä ja napa­kor­keus enin­tään 200 met­riä sekä root­to­rin hal­kai­si­ja enin­tään 200 met­riä.

Vaih­toeh­don VE2 mukaan puo­les­taan alu­eel­le raken­ne­taan noin 15 voi­ma­laa, joi­den tek­ni­set omi­nai­suu­det ovat samat kuin ykkös­vaih­toeh­dos­sa.

Voi­ma­loi­den lisäk­si alu­eel­le tulee yksi tai useam­pi säh­kö­ase­ma. Tuu­li­puis­ton liit­tä­mi­sek­si kan­ta­verk­koon on esil­lä kak­si vaih­toeh­toa, joi­den mukaan liit­ty­mi­nen tapah­tuu joko Yli-Olha­vas­sa Tuo­me­lan säh­kö­ase­mal­la tai liit­tä­mäl­lä Fingri­din uuteen voi­ma­lin­jaan Simo­joen säh­kö­ase­mal­la. Molem­mis­sa tapauk­sis­sa säh­kön­siir­to edel­lyt­tää uuden ilma­joh­don raken­ta­mis­ta mui­den voi­ma­joh­to­jen rin­nal­le.

Hank­keen kaa­voi­tuk­sen val­mis­te­lus­ta sekä kaa­van ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nis­ta vas­taa kon­sult­tiyh­tiö Ram­boll Fin­land Oy, jota tilai­suu­des­sa edus­ti­vat YVA-pro­jek­ti­pääl­lik­kö Eri­ka Kyl­mä­nen ja kaa­voi­tusark­ki­teh­ti Pir­jo Pel­lik­ka. He koros­ti­vat, että nyt tut­kit­ta­va­na on mak­si­mia­lue, joka erit­täin toden­nä­köi­ses­ti suun­nit­te­lun ede­tes­sä pie­ne­nee ja myös voi­ma­loi­den mää­rä vähe­nee.

Vai­ku­tuk­sis­ta monen­lais­ta huol­ta

Ylei­sön pii­ris­sä kom­ment­tien ja kysy­mys­ten kes­kei­sim­pi­nä huo­le­nai­hei­na nousi­vat esiin eten­kin muu­ta­mat vuo­kra­so­pi­mus­ten koh­dat, jot­ka maa­no­mis­ta­jat koki­vat epä­sel­vik­si, sekä vai­ku­tuk­set mai­se­maan, ihmi­siin, ties­töön ja kiin­teis­tö­jen arvoon.

Pää­sään­töi­ses­ti pai­kal­la oli­joi­den kom­men­tit Ollin­kor­ven hank­kees­ta oli­vat erit­täin­kin kriit­ti­siä, eikä raken­ta­mi­sel­le juu­ri kan­na­tus­ta löy­ty­nyt. Ainoas­taan yksi uskal­tau­tui tun­nus­ta­maan maan­vuo­kra­so­pi­muk­sen teh­neen­sä ja han­ket­ta kan­nat­ta­van­sa.

Ylei­sön tun­not pal­jas­tui­vat eten­kin spon­taa­neis­sa aplo­deis­sa, jot­ka sai osak­seen Ant­ti Huo­vi­nen esit­tä­mäl­lä Ollin­kor­ven hank­kees­ta luo­pu­mis­ta.

– Meil­tä on jo Iijo­ki val­jas­tet­tu, on mene­tet­ty kos­ket ja kalat sekä joki­mai­se­ma, Ollin­kor­ven raken­ta­mi­sel­la mene­tet­täi­siin vie­lä met­sä­luon­to ja -mai­se­ma­kin, lis­ta­si Huo­vi­nen tode­ten iiläis­ten myös kan­ta­neen jo monin ver­roin kor­ten­sa kekoon saas­teet­to­man ener­gian­tuo­tan­non hyväk­si.

Ollin­kor­ven osa- ja yleis­kaa­van osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­maan sekä sii­hen liit­ty­vään ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti­suun­ni­tel­maan voi jät­tää mie­li­pi­tei­tä ja lausun­to­ja 20.8. asti. Myös asi­aa kos­ke­vaan asu­kas­ky­se­lyyn voi vas­ta­ta 20.8. asti. Pape­ri­ver­sio­na asu­kas­ky­se­ly löy­tyy Iin pää­kir­jas­tos­ta sekä Kui­va­nie­men kir­jas­tos­ta.

Tapu­tuk­set puheen­vuo­rol­leen saa­nut Ant­ti Huo­vi­nen tote­si muun muas­sa, ettei toi­mis­tos­ta voi tie­tää, mitä mai­se­mas­sa ja met­sä­luon­nos­sa voi­ma­loi­den takia mene­te­tään, sen tun­tee vain itse kun luon­nos­sa kul­kee.

Tuuk­ka Pah­ta­maa Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­ses­ta valot­ti ympŠristšvaikutusten arvioin­ti­pro­ses­sin koh­tei­ta, joi­hin lukeu­tu­vat muun muas­sa lin­tu­jen muut­to­rei­tit, Natu­ra-aluei­den huo­mioin­ti sekä mai­se­ma­vai­ku­tus­ten arvioin­ti. Oikeal­la Pet­ri Aino­nen Ilma­tar Ii Oy:stä.

Han­ke­vaih­toeh­to VE1 ulot­tuu laa­jal­le alu­eel­le Iin ja Olha­van välil­le rajoit­tuen idäs­sä Oulun (Yli-Iin) rajaan. Vaih­toeh­dos­sa kul­ku han­kea­lu­eel­le tapah­tuu pää­osin Kont­ti­lan­tien kaut­ta, mikä syn­nyt­ti tilai­suu­des­sa kes­kus­te­lua tien kun­nos­ta ja kapeu­des­ta. Ylei­sön jou­kos­sa todet­tiin lisäk­si aiem­pien tuu­li­voi­ma­hank­kei­den yhtey­des­sä sovi­tun, ettei voi­ma­loi­ta raken­ne­ta rau­ta­tien ja nelos­tien väliin, min­ne nii­tä ohei­ses­sa mal­lis­sa on myös suun­ni­tel­tu.