Tei­jo Lie­des jat­kaa ympä­ris­töyh­dis­tyk­sen johdossa

Iin ympä­ris­töyh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kous valit­si Tei­jo Lie­dek­sen jat­ka­maan yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja­na. Hal­li­tuk­sen mui­na jäse­ni­nä jat­ka­vat Eija Ala­raa­sak­ka, Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­mi, San­na Koi­vis­to, Jor­ma Kok­ko, Johan­na Kont­ti­la, Pek­ka Vauh­ko­la ja Juuso Vat­tu­lai­nen. Vara­jä­se­ne­nä jat­kaa Pir­jo Elo­vuo­ma-Käy­rä.

Iin ympä­ris­töyh­dis­tys jat­kaa luon­non- ja ympä­ris­tön­suo­je­lun edis­tä­mis­työ­tä Iin kun­nan alu­eel­la Suo­men Luon­non­suo­je­lu­lii­ton paikallisyhdistyksenä. 

Kevääl­lä puh­jen­nut koro­nae­pi­de­mia on vai­kut­ta­nut oleel­li­ses­ti yhdis­tyk­sen toi­min­taan ja vai­kut­taa toden­nä­köi­ses­ti edel­leen vuon­na 2021. Ylei­sö­ti­lai­suu­det on käy­tän­nös­sä perut­tu, ja siten toi­min­ta­suun­ni­tel­ma vuo­del­le 2020 ei ole toteu­tu­nut aio­tul­la taval­la. Vuo­den 2021 kevääl­lä yhdis­tys kui­ten­kin suun­nit­te­lee pitä­vän­sä ylei­sö­ti­lai­suu­den luon­non moni­muo­toi­suu­den katoa­mi­ses­ta, joka on ilmas­ton­muu­tok­sen ja laji­ka­don myö­tä nous­sut kes­kei­sek­si tule­vai­suu­den uhkakuvaksi.