Tava­taan leh­te­ril­lä

Iis­sä mie­ti­tään, aloi­te­taan­ko kun­nan­val­tuus­ton kokous­ten videoin­ti ja mah­dol­li­ses­ti tal­len­ta­mi­nen. Näin val­tuus­ton kokouk­sia voi­si kat­sel­la koti­soh­val­la joko suo­ra­na lähe­tyk­se­nä tai myö­hem­min halua­ma­naan aika­na. Kun­nan­val­tuus­to käsit­te­li asi­aa kokouk­ses­saan vii­me vii­kon maa­nan­tai­na. Asias­ta käy­te­tyis­sä puheen­vuo­rois­sa oltiin sekä puo­les­ta että vas­taan. Pää­tös­tä videoin­nis­ta ei syn­ty­nyt, sil­lä val­tuus­to päät­ti äänes­tyk­sen jäl­keen jät­tää asian vie­lä pöy­däl­le. Kun­nan­val­tuus­ton kokous­ten videoin­ti on nyky­päi­vää.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus