Ens­kan nostalgiaa

Radio on säi­lyt­tä­nyt hyvin ase­man­sa vii­me vuo­sien media­myl­ler­ryk­ses­sä. Kuu­lun itse­kin nii­hin, joil­la radio on auki lähes koko val­veil­lao­loa­jan. Arki­sin seu­raan uutis- ja ajan­koh­tais­oh­jel­mien vir­taa jo työ­ni­kin puo­les­ta, mut­ta panen radion auki myös vii­kon­lop­pui­sin lau­an­tai- ja sun­nun­tai­puu­hia säes­tä­mään. Lau­an­tai-ilta­päi­vien kuun­nel­ta­viin ohjel­mii­ni kuu­luu Radio Suo­men Entis­ten nuor­ten sävel­lah­ja, jon­ka koh­dey­lei­söä ikä­luok­ka­ni on. Ohjel­ma tuo nos­ta­gian­vä­rei­tä sel­kä­pii­hin niille,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus