Sär­ki­jär­ven kun­nos­tus­työ on tuot­ta­nut tulos­ta

Järven osakaskunnan puheenjohtaja Pirjo Särkiaho yksityisellä maalla sijaitsevan veneenlaskupaikan äärellä. Särkijärvi ei ole kovin leväarka, ja kokoisekseen se on myös suhteellisen syvä, sillä syvänteistä vettä löytyy kuudesta kahdeksaan metriä. Järven ainoa laskuoja on Särkioja, jonka kautta järven vedet laskevat Hamarinjokeen sekä siitä edelleen Kuivajokeen. Kuvan veneenlaskupaikka oli käytössä vetouistelukisojen yhteydessä, sillä yleistä veneenlaskupaikkaa järvellä ei toistaiseksi ole.

Iin Oijär­vel­lä sijait­se­van Sär­ki­jär­ven kun­nos­tus­ta aloi­tel­tiin vuon­na 2003, jol­loin sil­loi­sen ympä­ris­tö­kes­kuk­sen vir­ka­mie­het kävi­vät tutus­tu­mas­sa jär­ven tilaan. Seu­raa­va­na vuon­na jär­jes­tet­tiin kes­kus­te­lu­ti­lai­suus, johon viran­hal­ti­joi­den ohel­la osal­lis­tui­vat kylä­läi­set ja jär­ven osa­kas­kun­nan jäse­net. Neu­vot­te­lun seu­rauk­se­na syn­tyi pää­tös jär­ven vaa­ti­mien kun­nos­tus­toi­mien aloit­ta­mi­ses­ta. Pää­tök­sen mukaan käy­tän­nön töi­den tilaa­mi­nen ja osin toteut­ta­mi­nen­kin tuli osa­kas­kun­nan hoi­det­ta­vak­si, rahoi­tuk­ses­ta vas­ta­si suu­rel­ta osin Ely-kes­kus 75 pro­sen­tin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus