Rii­na Jär­vi­nen on Kii­min­gin vuo­den yrit­tä­jä – tun­nus­tus jaet­tiin tänään Kiiminkipäivillä

Vuoden yrittäjäksi valittu Riina Järvinen painottaa yrityksessään Koti- ja sairaanhoito Serafiinassa tasa-arvoa ja turvallisuutta.

Rii­na Jär­vi­nen sai Kii­min­gin yrit­tä­jä­pal­kin­non lau­an­tai­na. Hän­tä oli­vat pal­kit­se­mas­sa Kii­min­gin Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Mii­ka Suti­nen (vas.) ja Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Jus­si Rii­ko­nen. Kii­tos­pu­hees­saan Rii­na Jär­vi­nen muis­ti työn­te­ki­jöi­tään sekä yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ja puolisoaan.

Kii­min­ki­läi­nen Rii­na Jär­vi­nen perus­ti kol­me vuot­ta sit­ten Koti- ja sai­raan­hoi­to Sera­fii­na ‑nimi­sen yri­tyk­sen. Nyt yri­tyk­sen eteen teh­ty kova työ saa tun­nus­tus­ta, kun Jär­vi­nen valit­tiin tänään vuo­den yrit­tä­jäk­si Kiiminkipäivillä.

Kii­min­gin Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Mii­ka Suti­sen mukaan Jär­vi­nen ja hänen yri­tyk­sen­sä täyt­tä­vät hyvin pal­kit­se­mi­seen vaa­dit­ta­vat kriteerit.

– Koti- ja sai­raan­hoi­to Sera­fii­na näkyy Kii­min­gin katu­ku­vas­sa, yri­tys on vii­me vuo­si­na kas­va­nut ja sitä joh­taa ahke­ra nuo­ri yrit­tä­jä, Suti­nen perus­te­lee valintaa.

Jär­vi­sel­le valin­ta tuli yllätyksenä.

– Asiak­kail­ta me saam­me kii­tos­ta joka päi­vä ja se on se arvok­kain pal­kin­to, mut­ta kun kuu­lin pal­kit­se­mi­ses­ta niin itku­han sii­nä tuli, Jär­vi­nen sanoo.

Hän ajat­te­lee, että tun­nus­tus on merk­ki sii­tä, että yri­tyk­sen eteen teh­ty työ on kan­nat­ta­nut ja että, yri­tys on onnis­tu­nut tavoitteissaan.

Jär­vi­nen on myös itse Kii­min­gin Yrit­tä­jien jäsen ja aktii­vi­ses­ti muka­na Kii­min­ki­päi­vien jär­jes­tä­mi­ses­sä. Hänel­le on tär­kein­tä, että tapah­tu­mas­sa val­lit­see iloi­nen mei­nin­ki ja viih­tyi­sä tunnelma.

Pai­kal­li­suus edellä

Rii­na Jär­vi­sel­lä on aina ollut halua ottaa mah­dol­li­sim­man pal­jon vas­tuu­ta sekä vai­kut­taa teke­mään­sä työhön.Hän val­mis­tui sai­raan­hoi­ta­jak­si 2009 ja on työs­ken­nel­lyt kai­ken kaik­ki­aan mil­tei 10 vuot­ta Oulun yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa. Halu panos­taa laa­tuun ja asiak­kai­den tur­val­li­suu­teen kui­ten­kin ajoi­vat Jär­vi­sen oman yri­tyk­sen perustamiseen.

– Näin sen jär­ke­väk­si vaih­toeh­dok­si, tar­vet­ta ja kysyn­tää Kii­min­gis­sä vai­kut­ti ole­van, Jär­vi­nen sanoo.

Kii­min­gis­sä asu­val­le Jär­vi­sel­le oli heti sel­vää, että yri­tyk­sen koti­paik­ka on Kiiminki.

– Haluam­me olla pai­kal­li­nen yri­tys ja toi­mim­me­kin vain noin 10 kilo­met­rin säteel­lä Kii­min­gin keskustasta.

Koti- ja sai­raan­hoi­to Sera­fii­na työl­lis­tää Jär­vi­sen lisäk­si kol­me vaki­tuis­ta työn­te­ki­jää sekä keik­ka­työ­tä teke­viä lähi­hoi­ta­jia. Jär­vi­nen itse tekee yri­tyk­ses­sä kaik­kea asia­kas­käyn­neis­tä hal­lin­nol­li­siin tehtäviin.

– Se, että olem­me pie­ni yri­tys tuo tur­val­li­suut­ta. Asiak­kaat tun­te­vat mei­dät ja me tun­nem­me asiakkaat.

Yri­tyk­sel­le sopi­vien tilo­jen löy­tä­mi­nen on tuot­ta­nut Jär­vi­sel­le pään­vai­vaa, sil­lä työn­te­ki­jöi­den omil­le autoil­le sekä työ­au­toil­le on vai­kea löy­tää tar­peek­si tilaa ja läm­pö­paik­ko­ja. Vih­doin oikeat tilat kui­ten­kin löy­tyi­vät vii­me tal­ve­na ihan Kii­min­gin keskustasta.

– Tämä on meil­le todel­la toi­mi­va paik­ka. Asiak­kaat ovat lähel­lä ja tilaa on tar­peek­si, Jär­vi­nen kom­men­toi yri­tyk­sen nykyi­siä tiloja.

Apua arkeen

Koti- ja sai­raan­hoi­to Sera­fii­nan tär­keim­piä arvo­ja ovat Jär­vi­sen mukaan tasa-arvo sekä tur­val­li­suus niin asiak­kail­la kuin henkilökunnallakin.

– Haluam­me panos­taa laa­tuun ja sii­hen, että työn­te­ki­jöil­lä ja asiak­kail­la on mah­dol­li­sim­man hyvä olla, hän selittää.

Jär­vi­nen halu­aa eri­tyi­ses­ti kiit­tää työn­te­ki­jöi­tään, joi­ta hän kuvai­lee kul­la­nar­voi­sik­si löy­döik­si. Myös Jär­vi­sen avio­mies Jan­ne Jär­vi­nen, toi­nen yri­tyk­sen omis­ta­jis­ta, saa eri­tyis­mai­nin­nan anta­mas­taan tues­ta yri­tys­tä perus­tet­taes­sa ja sen jälkeen.

Niin kuin jo nimes­tä­kin voi pää­tel­lä Jär­vi­sen yri­tys tar­jo­aa koti- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lui­ta pää­asias­sa ikäihmisille.

– Teem­me käy­tän­nös­sä kaik­kea mah­dol­lis­ta asiak­kaan avun­tar­peen mukaan. Voim­me olla tuke­na kaup­pa­reis­sul­la ja aamu­toi­mis­sa tai ottaa veri­ko­keet ja mita­ta veren­pai­neen, Jär­vi­nen kertoo.

Lisäk­si Jär­vi­sen yri­tys tar­jo­aa koti­sii­vous­ta, tukea lap­si­per­hei­den arkeen sekä omais­hoi­ta­jien lomien tuurausta.

– Pyrim­me aut­ta­maan kaik­kia avun­tar­vit­si­joi­ta, mut­ta eri­tyi­ses­ti ikäih­mi­set ovat lähel­lä sydän­tä­ni, Jär­vi­nen kertoo.

Jär­vi­nen ei osaa vie­lä arvioi­da yri­tyk­sen tule­vai­suu­den näky­miä, mut­ta vakaa­na aiko­muk­se­na on psy­syä pai­kal­li­se­na yri­tyk­se­nä Kiimingissä.