Sääs­ken­har­jun suun­ni­tel­lul­le kier­to­ta­lous­kes­kit­ty­mäl­le hae­taan ympäristölupaa

GRK Suo­mi Oy hakee ympä­ris­tö­lu­paa jät­tei­den vas­taan­ot­toon, käsit­te­lyyn, väli­va­ras­toin­tiin ja hyö­dyn­tä­mi­seen Poh­jois-Iin Sääs­ken­har­jul­le. Sääs­ken­har­ju sijait­see lähel­lä kun­nan sul­jet­tua kaa­to­paik­ka-aluet­ta, ja sen alu­eel­le tavoi­tel­laan kier­to­ta­lous­kes­kit­ty­mää kun­nan elin­kei­no-ohjel­man mukaisesti.

Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta myön­si yhtiöl­le vii­me vuo­den lopul­la luvan val­mis­taa aluel­la koe­luon­toi­ses­ti maan­pa­ran­nusai­nei­ta ja kas­vua­lus­to­ja met­sä­teol­li­suu­den jät­tees­tä. Täl­lä het­kel­lä Sääs­ken­har­jun alu­eel­la val­mis­te­taan kas­vua­lus­to­ja, maan­pa­ran­nusai­nei­ta, tuh­ka­lan­noit­tei­ta ja mui­ta lannoitevalmisteita. 

Nyt haet­ta­van ympä­ris­tö­lu­van avul­la yhtiö halu­aa vas­taa­not­taa alu­eel­le maa-aines­jät­tei­tä, jot­ka voi­vat sisäl­tää hap­pa­mia sul­faat­ti­mai­ta ja hai­tal­li­sia vie­ras­la­je­ja, sekä betoni‑, tii­li- ja asfalt­ti­jät­tei­tä yhteen­sä alle 50 000 ton­nia vuo­des­sa. Lupaa hae­taan myös muun muas­sa katu­jen puh­dis­tuk­ses­sa syn­ty­vien jät­tei­den, ren­kai­den ja mui­den kumi­jät­tei­den, maa- ja met­sä­ta­lou­den sekä puu­tar­ha­ta­lou­den jät­tei­den, vali­mo­jät­tei­den, pape­ri- ja kar­ton­ki­jät­tei­den sekä polt­to­lai­tok­sis­sa syn­ty­vien kuo­nien ja tuh­kien vas­taa­not­ta­mi­seen. Näi­tä jät­tei­tä tuli­si alle 20 000 ton­nia vuo­des­sa. Lupa­ha­ke­muk­ses­sa hae­taan lupaa myös vaa­ral­li­sen puu­jät­teen vas­taan­ot­toon, jon­ka vas­taan­ot­to­mää­rä on alle 50 ton­nia vuodessa. 

Samal­la yhtiö hakee lupaa tuhka‑, kuona‑, beto­ni- ja tii­li­jät­tei­den hyö­dyn­tä­mi­seen toi­min­ta-alu­een kent­tä­ra­ken­tei­den ja suo­ja­val­lien raken­ta­mi­ses­sa. Jät­tei­tä käsi­tel­lään tar­vit­taes­sa lajit­te­le­mal­la, seu­lo­mal­la, murs­kaa­mal­la, paa­laa­mal­la, kiin­teyt­tä­mäl­lä, sta­bi­loi­mal­la tai kompostoimalla. 

Hake­muk­sen mukaan jät­tei­den vas­taan­ot­to pai­not­tuu arki­päi­viin kel­lo 6–22 väli­sel­le ajal­le, mut­ta satun­nai­sia kuor­mia vas­taa­no­te­taan myös öisin ja vii­kon­lop­pui­sin. Käsit­te­ly­pro­ses­sit tapah­tu­vat arki­sin 7–22 väli­se­nä aika­na. Ympä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus on esil­lä 27.2.2023 – 5.4.2023 väli­sen ajan, jol­loin sii­tä voi jät­tää myös muis­tu­tuk­sia ja mielipiteitä.