Rak­kaus on lumi­val­koi­nen

Heli ja Timo Pikkarainen pysähtyivät kuuntelemaan, kun Hente lauloi Rakkaus on lumivalkoinen -kappaletta.

Yön kap­pa­leen Rak­kaus on lumi­val­koi­nen lau­loi Hen­te ystä­vän­päi­vä­tans­seis­sa Iin Rysäl­lä. Karao­ke­lau­lu oli­kin suo­sios­sa tors­tai­na jär­jes­te­tyis­sä ohjel­mal­li­sis­sa ystä­vän­päi­vä­tans­seis­sa.

Tans­si­lat­tian täyt­ti­vät Iin, Hau­ki­pu­taan, Simon ja Pudas­jär­ven työ- ja päi­vä­toi­min­to­jen asiak­kaat ja hei­dän ohjaa­jan­sa. Ensin tans­sit­tiin karao­ke­lau­lun tah­tiin, sit­ten pyö­räh­del­tiin lii­kun­nal­li­ses­ti kun­nan lii­kun­taoh­jaa­ja Mar­jo Vei­jo­lan opas­tuk­sen mukai­ses­ti ja lopuk­si tans­sit­tiin kil­paa ja ihan muu­ten vain.

Iin Rysän tans­si­lat­tial­la oli ruuh­kaa ystä­vän­päi­vä­nä, kun talon täyt­ti­vät Iin, Hau­ki­pu­taan, Simon ja Pudas­jär­ven työ- ja päi­vä­toi­min­to­jen asiak­kaat ja ohjaa­jat. Kuvas­sa lai­te­taan jalal­la koreas­ti Tuu­re Kil­pe­läi­sen Autio­saa­ren tah­tiin tans­si­kil­pai­lu­jen mer­keis­sä.

Ystä­vän­päi­vä­tans­sit syn­tyi­vät, kun Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män Iin Työ­hön­val­men­nus­kes­kuk­ses­sa mie­tit­tiin, miten päi­vää juh­lis­tet­tai­siin.

– Pää­dyim­me kysy­mään Iin Urhei­li­joi­den joh­to­kun­nan jäsen Aino Joki­sel­ta, että oli­si­vat­ko he innos­tu­nei­ta jär­jes­tä­mään meil­le tans­sit. Siel­tä tuli myön­tei­nen vas­taus, joten me lai­toim­me kut­su­ja mene­mään, ker­too tue­tun työn ohjaa­ja Tar­ja Pert­tu­nen Iin Työ­hön­val­men­nus­kes­kuk­ses­ta.

Naa­pu­ri­pi­tä­jis­sä oltiin innos­tu­nei­ta tule­maan mukaan.

– Lopul­ta meil­le oli yllä­tys, että väkeä ilmoit­tau­tui niin pal­jon. Ilmoit­tau­tu­nei­ta on asiak­kaat ja ohjaa­jat mukaan­lu­kien noin 170.

Iin Urhei­li­joi­den pesis­nuor­ten lisäk­si tapah­tu­maa läh­ti­vät jär­jes­tä­mään tal­koil­la Lions Ladyt ja monet yksi­tyi­set vapaa­eh­toi­set.

Ystä­vän­päi­vä­tans­sei­hin osal­lis­tui noin 170 työ- ja päi­vä­toi­min­to­jen asia­kas­ta ja ohjaa­jaa.

Lah­jo­ja ja herk­ku­ja

Oulun­kaa­rel­la pyri­tään jär­jes­tä­mään muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa työ- ja päi­vä­toi­min­to­jen asiak­kail­le arkea piris­tä­vää toi­min­taa. Heli ja Timo Pik­ka­rai­nen piti­vät ystä­vän­päi­vä­tans­se­ja muka­va­na vaih­te­lu­na. Paris­kun­ta pitää ystä­vän­päi­vää tär­keä­nä päi­vä­nä, jota he viet­tä­vät perin­tei­sin tavoin.

– On erit­täin hyvä, että ystä­vän­päi­vää vie­te­tään, kos­ka ystä­vät ovat tär­kei­tä. Muis­tan ystä­viä pie­nin lah­join, ja syöm­me jotain herk­ku­ja, Heli ker­too.

– Ja vai­mol­le ostan kuk­kia, Timo lisä­si.

Pik­ka­rai­set kuu­lu­vat myös Iin Työ­hön­val­men­nus­kes­kuk­sen Iloi­nen vies­ti -leh­den toi­mi­tus­kun­taan.

– Pidäm­me tapah­tu­maa sil­mäl­lä myös työn mer­keis­sä, Heli ker­toi.