Raa­sa­kan kala­tie­lu­vis­ta teh­tiin kol­me valitusta

PVO-Vesivoima ja Metsähallitus hakivat vesilupaa kalateiden rakentamiseen Raasakan voimalaitoksen ja säännöstelypadon yhteyteen maaliskuussa 2017. Hakemusta täydennettiin syksyllä 2019. Lupa myönnettiin joulukuussa 2020.PVO-Vesivoima ja Metsähallitus hakivat vesilupaa kalateiden rakentamiseen Raasakan voimalaitoksen ja säännöstelypadon yhteyteen maaliskuussa 2017. Hakemusta täydennettiin syksyllä 2019. Lupa myönnettiin joulukuussa 2020.

Vaa­san hal­lin­to-oikeu­teen jätet­tiin kol­me vali­tus­ta sekä Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos­pa­don että Raa­sa­kan sään­nös­te­ly­pa­don rakentamisluvista. 

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to myön­si vii­me jou­lu­kuus­sa PVO-Vesi­voi­ma Oy:lle ja Met­sä­hal­li­tuk­sel­le luvan kala­tien raken­ta­mi­seen Raa­sa­kan voi­ma­lai­tok­sen yhtey­teen sekä Raa­sa­kan sään­nös­te­ly­pa­don yhtey­teen. Hal­lin­to-oikeu­teen jätet­tiin lupa­pää­tök­sis­tä kol­me vali­tus­ta. Vali­tuk­sen teki­vät Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan pii­ri ry, Vil­li­lo­hi ry sekä jouk­ko yksi­tyi­siä kiinteistönomistajia. 

Luon­non­suo­je­lu­liit­to vaa­tii, että val­mis­te­lu- ja raken­ta­mis­lu­pa kumo­taan. Lii­ton mie­les­tä hank­kees­ta saa­ta­va hyö­ty ei ole huo­mat­ta­va ver­rat­tu­na sii­tä koi­tu­viin menetyksiin.

Vil­li­lo­hi ry:n 33-sivui­ses­sa vali­tuk­ses­sa sano­taan muun muas­sa, että tek­ni­set kala­tiet eivät enää vas­taa EU:n vesi­pui­te­di­rek­tii­vin, vesi­luon­non moni­muo­toi­suu­den, vesi­luon­nos­ta ja vael­lus­ka­lois­ta naut­ti­vien joki­var­tis­ten ja kan­sa­lais­ten vaa­tei­siin. Yhdis­tys toi­mii vael­lus­ka­la­kan­to­jen puo­lus­ta­jien ver­kos­to­na ja vael­lus­ka­lo­jen sekä vesi­luon­non puh­tau­den edunvalvojana.

Yksi­tyis­ten teke­mäs­sä vali­tuk­ses­sa vaa­di­taan, että val­mis­te­lu- ja raken­ta­mis­lu­vat käsi­tel­lään yhdes­sä Lapin ELY-kes­kuk­sen vireil­le lait­ta­man Iijoen voi­ma­lai­tos­ten kala­ta­lous­vel­voit­tei­den muut­ta­mis­ta kos­ke­van hake­muk­sen kanssa. 

Vali­tuk­set ovat näh­tä­vil­lä muun muas­sa Iin kun­nan net­ti­si­vuil­la. Asian­osai­sil­la, joi­ta asia eri­tyi­ses­ti kos­kee, on mah­dol­li­suus jät­tää vas­ti­ne Vaa­san hal­lin­to-oikeu­del­le vii­meis­tään 8.10.