Oulun­kaa­ri tar­jo­aa mak­su­ton­ta lap­si­per­hei­den kotipalvelua

Oulun­kaa­ri tar­jo­aa alu­eel­laan mak­su­ton­ta lap­si­per­hei­den koti­pal­ve­lua. Täl­lä sosi­aa­li­huol­to­lain mukai­sel­la pal­ve­lul­la tar­koi­te­taan muun muas­sa asu­mi­seen, lap­sen hoi­toon ja kas­va­tuk­seen tai asioin­tiin liit­ty­viä teh­tä­viä tai niis­sä avus­ta­mis­ta. Mak­su­ton pal­ve­lu kos­kee vain tila­päis­tä pal­ve­lua, jos­sa käyn­te­jä on kes­ki­mää­rin alle ker­ran vii­kos­sa ja kor­kein­taan kol­men kuu­kau­den ajan. Mak­su­ton­ta pal­ve­lua on mah­dol­li­suus saa­da yhteen­sä 12 tun­tia per­het­tä kohden.

Syi­tä pal­ve­lun saa­mi­sel­le voi­vat olla esi­mer­kik­si syn­ny­tys tai pie­nen vau­van hoi­to, per­heen­jä­se­nen sai­ras­tu­mi­nen, avio­ero tai lap­sen vaka­va vam­ma. Myös van­hem­man uupu­mus tai per­heen las­ten mää­rä voi­vat oikeut­taa pal­ve­lun saa­mi­seen. Koti­pal­ve­lua ei voi saa­da esi­mer­kik­si pelk­kään sii­vouk­seen tai töis­sä käy­mi­ses­tä joh­tu­vaan lap­sen­hoi­to­tar­pee­seen. Myös pari­suh­teen hoi­to sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen avun tar­ve on rajat­tu kri­tee­rien ulkopuolelle.

Avun tar­peen arvioi pal­ve­luoh­jaa­ja, joka kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta per­heen omaan koke­muk­seen avun tarpeesta.