Iin lukio pala­si lähiopetukseen

Iin lukio pala­si lähio­pe­tuk­seen tänään kes­ki­viik­ko­na. Lähio­pe­tus jär­jes­te­tään huo­mioi­den anne­tut ohjeis­tuk­set ja suositukset.

Alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä antoi alku­vii­kos­ta ope­tuk­sen jär­jes­tä­jil­le suo­si­tuk­sen toi­sen asteen oppi­lai­tos­ten palaa­mi­ses­ta lähio­pe­tuk­seen. Iin kun­nan joh­to­ryh­mä käsit­te­li asi­aa kokouk­ses­saan tiistaina.