Oulun­kaa­ri etsii edel­leen sääs­tö­koh­tei­ta

Oulun­kaa­ren talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen ohjel­ma jat­kuu kehit­tä­mis- ja sääs­tö­koh­tei­den etsi­mi­sel­lä. Tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­maa on elo­kuus­sa vie­ty eteen­päin muun muas­sa hen­ki­lös­töl­le tar­koi­te­tul­la Ker­ro, kehi­tä, kas­va­ta uut­ta -kam­pan­jal­la, jol­la kar­toi­te­taan eri yksi­köi­den ja tii­mien tehok­kai­ta käy­tän­tö­jä sekä etsi­tään koh­tei­ta, jot­ka kuor­mit­ta­vat ja vie­vät resurs­se­ja niin eri pro­ses­seis­sa, toi­min­ta­ta­vois­sa kuin päi­vit­täi­ses­sä arjes­sa. Kam­pan­jal­la pyri­tään löy­tä­mään kehi­tys- ja sääs­tö­koh­tei­ta, jot­ka tehos­ta­vat toi­min­taa ja tuo­vat sääs­tö­jä sekä lyhyel­lä että pit­käl­lä aika­vä­lil­lä.

– Tar­koi­tus on kehit­tää toi­min­taa yhdes­sä koko Oulun­kaa­ren voi­min ja näin vie­dä toi­min­taa tehok­kaam­paan suun­taan. Olem­me iso orga­ni­saa­tio ja hen­ki­lös­töl­lä on pal­jon hil­jais­ta tie­toa asiois­ta, sik­si myös hen­ki­lös­tön osal­lis­ta­mi­nen on tär­ke­ää. Olem­me ison muu­tok­sen edes­sä, joten tar­vit­sem­me uuden­lai­sia kehit­tä­mis- ja sääs­töi­deoi­ta, sanoo Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Lee­na Pim­pe­ri-Koi­vis­to.

Elo­kuus­sa on jat­ku­nut myös koko hen­ki­lös­töä kos­ke­va YT-neu­vot­te­lu­pro­ses­si, jos­ta Oulun­kaa­ren yhty­mä­hal­li­tus teki pää­tök­sen kesä­kuus­sa. Neu­vot­te­lut alkoi­vat 11.8., jol­loin pidet­tiin ensim­mäi­nen YT-neu­vot­te­lu­ko­kous pää­so­pi­ja­jär­jes­tö­jen kans­sa. Neu­vot­te­lus­sa käy­tiin läpi talou­den tilan­ne­ku­va ja lin­jat­tiin jat­ko­neu­vot­te­lui­den aika­tau­lua. Seu­raa­va YT-neu­vot­te­lu­ko­kous pide­tään 28.8.

– Pyrim­me yhdes­sä löy­tä­mään vapaa­eh­toi­sia kei­no­ja talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sek­si. Lomau­tuk­set, osa-aikais­ta­mi­set sekä irti­sa­no­mi­set ovat vii­me­si­jai­sia kei­no­ja sääs­töi­hin. Koko talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen ohjel­mas­sa tavoit­tee­na on pysy­vä muu­tos toi­min­ta­ta­vois­sa sekä meno­jen vähen­tä­mi­nen pysy­väs­ti, tote­aa Lee­na Pim­pe­ri-Koi­vis­to.

Yhte­nä osa­na talou­den tasa­pai­no­tus­työ­tä on val­mis­tu­mas­sa Per­lacon-kon­sult­ti­sel­vi­tys Oulun­kaa­ren toi­min­nois­ta ja kehi­tys­koh­teis­ta. Koko­nai­suu­te­naan tasa­pai­not­ta­mi­nen jat­kuu läpi vuo­den, ja sääs­tö­koh­tei­ta etsi­tään yhteis­työs­sä omis­ta­ja­kun­tien kans­sa. Lisäk­si ohjel­mas­sa tar­kas­tel­laan muun muas­sa pal­ve­lui­den asia­kas­mää­riä sekä pal­ve­lu­jär­jes­tel­män vas­taa­vuut­ta kun­ta­lais­ten tar­pei­siin. Myös myö­hem­min syk­syl­lä alka­va hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­tia edis­tä­vä Vetoa ja pitoa kun­ta­työ­hön -han­ke on osa talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seen täh­tää­vää työ­tä.

Oulun­kaa­ren talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­ma on aloi­tet­tu syk­syl­lä 2019. Ohjel­ma käyn­nis­tyi vas­tauk­se­na hei­ken­ty­nee­seen talous­ti­lan­tee­seen, johon ovat vai­kut­ta­neet muun muas­sa per­he­pal­ve­lu­jen asiak­kai­den pal­ve­lu­tar­pei­den kas­vu, osto­pal­ve­lu­kus­tan­nus­ten lisään­ty­mi­nen, palk­ka­har­mo­ni­soin­nin vai­ku­tus sekä vii­mei­sim­pä­nä koro­na­vi­ruk­seen varau­tu­mi­nen. Myös hei­kon suh­dan­teen ja vero­tu­lo­jen sekä val­tio­no­suuk­sien pie­nen­ty­mi­sen rasit­ta­mal­la kun­ta­ta­lou­del­la on yhteys Oulun­kaa­ren talous­ti­lan­tee­seen, sil­lä sote-pal­ve­lut muo­dos­ta­vat 50–60 pro­sent­tia Oulun­kaa­ren omis­ta­ja­kun­tien bud­je­tis­ta.