Pate­nie­men teko­jää rakenteilla

Oulun toi­sen teko­jään raken­ta­mi­nen Pate­nie­men urhei­lu­kes­kuk­seen ete­nee suun­ni­tel­lus­ti. Sahan­hoi­ta­jan­tiel­le val­mis­tuu syk­syn aika­na ylei­sö­luis­te­lua­lue sekä kau­ka­lo, joka tulee myö­hem­min varaus­käyt­töön. Luis­te­li­joil­la on käy­tös­sään nel­jä pukuhuonetta.

Pate­nie­men teko­jää­kent­tä on kool­taan 4 400 neliö­met­riä. Oulun ainoa­na teko­jää­nä tähän men­nes­sä toi­mi­nut, vuon­na 1997 val­mis­tu­nut Rak­si­lan teko­jää­kent­tä on 7 000 neliö­met­rin suuruinen.

Pate­nie­mes­sä on aiem­min sijain­nut luon­non­jää­kent­tä. Teko­jää­ken­tän avul­la halu­taan paran­taa jää­la­jien har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia myös lau­ho­jen tal­vien aika­na. Teko­jää­ken­tän raken­ta­mi­sen myö­tä luo­vu­taan jois­ta­kin vähem­mäl­le käy­töl­le jää­neis­tä luonnonjääkentistä.

Rak­si­lan teko­jää on ollut hyvin suo­sit­tu niin varat­ta­vis­sa ole­vien vuo­ro­jen osal­ta kuin ylei­sö­luis­te­luai­koi­na­kin. Mikä­li koke­muk­set myös Pate­nie­men ken­täs­tä ovat hyvät ja rahoi­tus jär­jes­tyy, lii­kun­ta­pal­ve­lut kaa­vai­lee teko­jää­kent­tien raken­ta­mis­ta tule­vai­suu­des­sa myös Castre­niin ja Kaakkuriin.