Miten pol­ku­pyö­rän kumi paikataan?

1. Ilmakuplat paljastavat, mistä kumi vuotaa. Tämä kumi vuotaa hankalasta paikasta, venttiilivahvikkeesta. Paikaltaan liikahtanut vannenauha lienee syynä, vanteessa olevan venttiilireiän terävä reuna on päässyt puhkaisemaan kumin.

2. Mer­kit­se vuo­to­koh­ta vaik­ka per­ma­nent-tus­sil­la. Mus­ta­kin tus­si toi­mii har­mah­ta­van kumin pinnassa.

3. Kar­hen­ne­taan rei­lus­ti, mut­ta ei syvältä.

4. Levi­tä vul­ka­noin­tiai­net­ta ja anna kui­vua, kun­nes sor­mi ei enää tar­tu lii­man pintaan.

5. Irro­ta pai­kan poh­jas­sa ole­va alumiini.

6. Pai­na paik­kaa pari minuuttia.

7. Lopuk­si irro­te­taan pai­kan pin­nas­sa ole­va läpi­nä­ky­vä­muo­vi. Muo­vis­sa on tätä var­ten kat­ko­vii­va, jon­ka saat näky­viin tai­vut­ta­mal­la paikkaa.

8. Ilma tun­tui­si pysy­vän sisäl­lä Ei muu­ta kuin kumi pai­koil­leen ja keu­la koh­ti uusia kesäkokemuksia!

Pik­ku-Matin auton kumi pai­kat­tiin puru­ku­mil­la, mut­ta pol­ku­pyö­rän kumin paik­kaa­mi­seen tar­vi­taan kovem­mat aineet. Nii­tä on kui­ten­kin hel­pos­ti kau­pas­ta saa­ta­vil­la ja paik­ka­pa­ke­tin ohjei­ta nou­dat­ta­mal­la pyö­rän kumin paik­kaa­mi­nen on pait­si help­poa ja nope­aa, oikeas­taan myös haus­kaa kesätekemistä.

Pol­ku­pyö­rän sisä­ku­min paik­kaa­mi­ses­ta sel­vi­ää muu­ta­mal­la perus­työ­ka­lul­la. Työ­ka­luik­si riit­tä­vät jakoa­vain ja moni­toi­mi­työ­ka­lu tai ruu­vi­meis­se­li. Kus­tan­nuk­set­kin pysy­vät aisois­sa, kun kal­lein­kin paik­ka­pa­ket­ti läh­tee kau­pas­ta alle nel­jäl­lä eurol­la. Lisäk­si tar­vi­taan­kin enää jon­kin­lai­nen vesias­tia ja lopuk­si tie­tys­ti pol­ku­pyö­rän pumppu.

Kun sisä­ku­mi on irro­tet­tu, sii­hen kan­nat­taa pum­pa­ta hie­man ilmaa. Seu­raa­vak­si kumi upo­te­taan koko­naan veteen. Veden pin­taan nouse­va kupla­va­na osoit­taa, mis­sä koh­taa rei­kä on. Kun koh­ta on löy­det­ty, se kan­nat­taa mer­ki­tä joko per­ma­nent-tus­sil­la tai liidulla.

Seu­raa­vak­si kumi kui­va­taan. Paik­ka­sar­jas­sa on taval­li­ses­ti muka­na pala kar­ke­aa hiek­ka­pa­pe­ria. Sil­lä kar­hen­ne­taan kumin pin­taa hie­man suu­rem­mal­ta alu­eel­ta kuin mihin paik­ka tulee. Van­hem­mis­sa paik­ka­rasiois­sa oli muka­na myös kar­hen­nuk­seen tar­koi­tet­tu metal­lin­pa­la. Sitä ei kan­na­ta käyt­tää, sil­lä se viil­tää kumia tur­han­kin syvältä.

Seu­raa­vak­si levi­te­tään paik­ka­sar­jan lii­maa kar­hen­ne­tul­le alu­eel­le. Ennen tätä kumis­sa ole­va ilma kan­nat­taa pääs­tää vent­tii­lis­tä pois, jos se ei ole jo itses­tään reiän kaut­ta karan­nut. Paik­ka­sar­jan lii­ma ei itse asias­sa ole lii­maa, vaan kumin vul­ka­noin­tiai­net­ta. Niin­pä se käyt­täy­tyy hie­man eri taval­la kuin lii­ma. Paik­kaa ei lai­te­ta mär­kään lii­maan, vaan lii­man anne­taan kui­vua. Yleen­sä tähän riit­tää vii­ti­sen minuuttia.

Kun lii­maan ei enää sor­mi tar­tu, lai­te­taan paik­ka. Pai­kan ala­pin­nas­sa ole­va alu­mii­ni­le­vy pois­te­taan ja paik­ka ase­te­taan pai­koil­leen. Sen jäl­keen paik­kaa pai­ne­taan pari minuut­tia, paik­ka­ra­sia on tähän toi­mi­va työ­ka­lu. Lopuk­si pai­kan pin­nas­sa ole­va läpi­nä­ky­vä muo­vi pois­te­taan kes­kel­tä alkaen.

Lopuk­si kumi pum­pa­taan täy­teen ilmaa ja anne­taan olla pari tun­tia sen var­mis­ta­mi­sek­si, että paik­ka pitää. Kumi lai­te­taan pai­koil­leen vas­ta tämän jäl­keen, jot­ta ei jou­du­ta teke­mään tur­haa asen­nus­työ­tä, jos paik­ka ei pitänytkään.