Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män pur­ka­mis­ta esi­te­tään kunnille

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män yhty­mä­val­tuus­to esit­tää jäsen­kun­nil­leen Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män pur­ka­mis­ta. Pur­ka­mi­nen tulee ajan­koh­tai­sek­si kos­ka ensi vuo­den­vaih­tees­ta alkaen sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon teh­tä­vien ja pelas­tus­toi­men jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy kun­nil­ta ja kun­tayh­ty­mil­tä hyvin­voin­tia­lueil­le. Lisäk­si Oulun­kaa­ren jäsen­kun­nil­le tuot­ta­mat pal­ve­lut siir­ty­vät kun­tien valit­se­mil­le in house ‑yhtiöil­le. Yhty­mä­val­tuus­to esit­tää jäsen­kun­nil­le pur­kuso­pi­muk­sen hyväk­sy­mis­tä. Kun­tien hyväk­syt­tyä pur­ka­mis­so­pi­muk­sen laa­di­taan kun­tayh­ty­män lop­pusel­vi­tys. Iin, Pudas­jär­ven, Uta­jär­ven ja Vaa­lan kuntien… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus