Oulun­kaa­ren koro­na­ti­lan­ne rau­hal­li­nen – Kuu­den hen­gen kokoon­tu­mis­ra­joi­tus maa­nan­tais­ta lähtien

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ja Län­si-Poh­jan pan­de­mia­työ­ryh­mä ker­toi­vat tors­tai­na päi­vi­te­tyis­tä rajoi­tuk­sis­ta ja ohjeis­tuk­sis­ta alueil­leen. Molem­mil­la alueil­la jo voi­mas­sa ole­vat suo­si­tuk­set jat­ku­vat 28.3. saak­ka. Lisäk­si 8.3. alkaen suo­si­tel­laan ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten sekä yksi­tyis­ti­lai­suuk­sien osal­lis­tu­ja­mää­rän rajoit­ta­mis­ta kuu­teen hen­ki­löön val­tio­neu­vos­ton ja Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sen mukai­ses­ti. Poh­jois-Poh­jan­maan koro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä koros­taa lisäk­si, että vie­rai­lu­ja ikäih­mis­ten ja ris­ki­ryh­mien luok­se on syy­tä har­ki­ta nyt tarkkaan.

Uusis­sa rajoi­tuk­sis­sa ja suo­si­tuk­sis­sa on otet­tu huo­mioon val­tio­neu­vos­ton ja sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön lin­jauk­set sekä alu­eel­li­nen epi­de­mia­ti­lan­ne. Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä epi­de­mia­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­mas­sa, mut­ta kiih­ty­mis­vai­heen kri­tee­rit täyt­ty­vät edel­leen. Myös Poh­jois-Poh­jan­maan epi­de­mia­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen, vaik­ka ilmaan­tu­vuus­lu­ku alu­eel­la on hie­man nous­sut. Lukuun vai­kut­taa Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa havait­tu tar­tun­ta­ket­ju. Alue on myös edel­leen epi­de­mian kiihtymisvaiheessa.

Sekä Poh­jois-Poh­jan­maal­la että Län­si-Poh­jas­sa tar­tun­ta­ket­jut pys­ty­tään jäl­jit­tä­mään hyvin ja tar­tun­nan läh­teet tun­ne­taan suu­rim­mak­si osin. Niin sanot­tua muun­to­vi­rus­ta on havait­tu muu­ta­mal­la Ruot­sin Skel­lef­teån akku­teh­taan työn­te­ki­jäl­lä, mut­ta tar­tun­nat havait­tiin raja­tes­tauk­sen yhtey­des­sä, joten virus­va­riant­ti ei ole levin­nyt alueilla.

– Kum­man­kaan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la ei täl­lä het­kel­lä ole perus­tel­tua esi­mer­kik­si siir­tyä etä­ope­tuk­seen tai rajoit­taa las­ten har­ras­ta­mis­ta. Sen sijaan mei­dän kaik­kien pitäi­si nyt muis­taa, että virus levi­ää täl­lä het­kel­lä per­hei­den sisäl­lä, työ­pai­koil­la ja muis­sa aikuis­ten kokoon­tu­mi­sis­sa. Sen vuok­si suo­si­tel­laan, että muun muas­sa yli 18-vuo­tiai­den ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta pysyy kes­key­tet­ty­nä. Työ­paik­ko­jen ja kokoon­tu­mis­ten tar­tun­nat voi­daan vält­tää vain koro­naoh­jeis­tuk­sia nou­dat­ta­mal­la, sanoo Oulun­kaa­ren yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen.

Oulun­kaa­ren alu­een koro­na­ti­lan­tee­seen on vii­kon aika­na tul­lut muu­tok­sia vain Iis­sä, jos­sa on tul­lut esil­le kak­si uut­ta koro­na­tar­tun­taa. Tar­tun­to­ja oli tors­tai­hin men­nes­sä Iis­sä 41, Pudas­jär­vel­lä 14, Simos­sa seit­se­män ja Uta­jär­vel­lä 10. Vaa­las­sa tar­tun­to­ja on edel­leen alle viisi.

– Val­lit­se­va tilan­ne esi­mer­kik­si meneil­lään ole­van lain­sää­dän­tö­kes­kus­te­lun kans­sa aiheut­taa pal­jon epä­var­muut­ta ja myös ongel­mia ihmis­ten arjes­sa. Vies­tim­me on se, että roko­tuk­set ete­ne­vät ja kesä hel­pot­taa tilan­net­ta – jak­se­taan vie­lä. Toi­nen yhtä tär­keä vies­ti on se, että ongel­mien kans­sa ei kan­na­ta jää­dä yksin. Apua saa ja sitä kan­nat­taa hakea enna­koi­vas­ti­kin esi­mer­kik­si pal­ve­luoh­jauk­sen nume­rois­tam­me tai vaik­ka­pa eri jär­jes­töis­tä. Pide­tään huol­ta itses­tä ja muis­ta, muis­tut­taa Tuu­la Saukkonen.