Aut­ta­va yhtei­sö ‑kam­pan­ja haas­taa naapuriapuun

Auttavan yhteisön viesti suunnataan kaikille oululaisille niin maalla kuin kaupungissa. Hankkeessa kuvattiin someen ja verkkoon lyhyitä huumorivideoita. Videoissa näyttelijät opastavat leikkimielisesti Auttavan yhteisön toimintaan. Kuva: Sanna Krook.Auttavan yhteisön viesti suunnataan kaikille oululaisille niin maalla kuin kaupungissa. Hankkeessa kuvattiin someen ja verkkoon lyhyitä huumorivideoita. Videoissa näyttelijät opastavat leikkimielisesti Auttavan yhteisön toimintaan. Kuva: Sanna Krook.

Oulun kau­pun­gin Aut­ta­va yhtei­sö ‑han­ke käyn­nis­tää hyvän mie­len kam­pan­jan naa­pu­rin aut­ta­mi­sen puo­les­ta ja yksi­näi­syyt­tä vastaan.

– Haas­tam­me kaik­ki oulu­lai­set mukaan julis­ta­maan asui­nyh­tei­sön­sä Aut­ta­vak­si yhtei­sök­si ja levit­tä­mään hyvää miel­tä omas­sa naa­pu­rus­tos­saan, innos­taa Mai­ju Tee­riaho, Oulun kau­pun­gin Aut­ta­va yhtei­sö ‑hank­keen vuorovaikutussuunnittelija.

Aut­ta­va yhtei­sö ‑han­ke veto­aa jokai­seen oulu­lai­seen, jot­ta hän aut­tai­si lähi­naa­pu­ri­aan ja pyy­täi­si naa­pu­ril­ta apua sitä tarvitessaan:

– Kai­paam­me nyt elä­määm­me piris­tys­tä ja yhtei­söl­li­syyt­tä myös sik­si, että jak­sam­me poik­keus­o­lot lop­puun. Hyvää miel­tä tuo­vat iloi­nen ter­veh­dys ja tun­ne sii­tä, että emme ole täy­sin yksin, vaik­ka oli­si sil­tä tuntunut.

Avun tar­ve tai aut­ta­mi­nen eivät kat­so ikää, suku­puol­ta tai mui­ta ulkoi­sia seik­ko­ja, sil­lä Aut­ta­vas­sa yhtei­sös­sä kaik­ki voi­vat olla pait­si avun saa­ja­na, myös apua antamassa.

– Jokai­nen meis­tä tar­vit­see jos­kus apua jos­sain asias­sa. Se, mikä on sinul­le help­poa saat­taa olla naa­pu­ril­le­si vai­ke­aa ja päin­vas­toin. Arjen pie­nis­sä asiois­sa ei aina tar­vi­ta ulko­puo­lis­ta asian­tun­ti­jaa, vaan apu voi löy­tyä sei­nän takaa.

Aut­ta­vas­sa yhtei­sös­sä lähim­mäi­sen aut­ta­mi­nen voi olla mitä vain, kuten tava­roi­den lai­naa­mis­ta, kau­pas­sa asioin­tia tai kän­ny­kän käy­tön neu­vo­mis­ta. Apu voi olla myös las­ten kans­sa leik­ki­mis­tä tai yli­jää­mä­ruo­an tar­joa­mis­ta naa­pu­ril­le. Mah­dol­li­suu­det ovat Naa­pu­ri­aut­ta­jis­ta ja Aut­ta­vis­ta yhtei­söis­tä itses­tään kiin­ni. Vain mie­li­ku­vi­tus on raja­na auttamisessa.

– Toi­vom­me kaik­kien oulu­lais­ten julis­ta­van talo­yh­tiöi­hin­sä ja koti­tien pät­kil­le ylei­sen luvan aut­taa ja pyy­tää apua naa­pu­ril­ta, Tee­ria­ho rohkaisee.

Mukaan Aut­ta­vak­si yhtei­sök­si pää­see ilmoit­ta­mal­la hank­kee­seen omas­ta asui­nyh­tei­sös­tään yhteys­hen­ki­lön ja kokoon­tu­mal­la yhteen poh­ti­maan, kuin­ka kus­sa­kin naa­pu­rus­tos­sa avun tar­ve ja aut­ta­mi­sen mah­dol­li­suu­det koh­tai­si­vat par­hai­ten. Asui­nyh­tei­sö saa hank­keel­ta apua ja mate­ri­aa­lia yhtei­sen poh­din­nan tueksi.

Var­sin­kin ikään­ty­nei­den itse­näi­sen asu­mi­sen haas­tee­na on tur­vat­to­muu­den tun­ne ja päi­vit­täi­nen avun tar­ve arjen asioi­den hoi­ta­mi­ses­sa. Kai­kil­la ei ole, kenel­tä kysyä, kun jokin asia askar­rut­taa. Aut­ta­va yhtei­sö ‑han­ke halu­aa tukea ikään­ty­nei­den koto­na asumista.

– Moni ikäih­mi­nen toi­voo, että sai­si olla enem­män vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa mui­den kans­sa, edes etääl­tä. Koro­na jät­ti monet kovin yksin. Nyt jos kos­kaan naa­pu­ri tar­vit­see apua­si, Tee­ria­ho vetoaa.

Oulus­sa halu­taan ede­saut­taa asu­mis­kult­tuu­ria muut­tu­maan ystä­väl­li­sem­mäk­si ja yhteisöllisemmäksi.

Tee­ria­hon mukaan paran­net­ta­vaa­kin on: oulu­lai­set ovat kuin muut­kin suo­ma­lai­set sii­nä, että naa­pu­ria usein kar­te­taan sil­loin, kun pitäi­si kohdata.

– Pel­kääm­me ava­ta oven huo­ma­tes­sam­me, että naa­pu­ri on rap­pu­käy­tä­väs­sä tai pihal­la. Täl­lai­siin asioi­hin haluam­me kiin­nit­tää huo­mio­ta. Tavoit­tee­na on, että oulu­lai­set sanoi­si­vat jat­kos­sa rin­ta rot­tin­gil­la: Väli­tän naa­pu­ris­ta ja keh­taan sen sanua!

Toi­mi­vat naa­pu­ri­suh­teet tuo­vat muka­naan pal­jon hyvää.

– Kun on lupa pyy­tää naa­pu­ril­ta esi­mer­kik­si suk­sia lai­naan, sil­loin ei hait­taa, vaik­ka edul­li­set suk­set oli­si­vat­kin koro­na-aika­na lop­pu­neet myyn­nis­tä, Mai­ju Tee­ria­ho vinkkaa.

Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön rahoit­ta­ma han­ke alkoi vuo­den 2021 alus­sa ja kes­tää tämän vuo­den loka­kuun lop­puun, jol­loin kau­pun­ki pal­kit­see ansioi­tu­neim­mat Aut­ta­vat yhteisöt.

Mis­tä on kysymys?

• Aut­ta­va yhtei­sö ‑han­ke luo uuden oulu­lai­sen yhtei­söl­li­sen asu­mi­sen mal­lin. Esi­merk­kiä voi­daan levi­ää muu­al­le Suomeen.

• Jokai­nen voi olla sekä aut­ta­ja että autettava.

• Aut­ta­vas­sa yhtei­sös­sä teh­dään asioi­ta yhdes­sä, ote­taan toi­set huo­mioon, kes­kus­tel­laan avoi­mes­ti ja aute­taan naapureita.

• Tavoit­tee­na on vah­vis­taa yhtei­söl­li­syyt­tä, osal­li­suut­ta ja turvallisuutta.

• Jokai­nen talo­yh­tiö tai koti­tien var­ren asuk­kaat voi­vat läh­teä mukaan ilmoit­ta­mal­la oman yhteys­hen­ki­lön­sä, joka saa lis­tan aut­ta­van yhtei­sön peri­aat­teis­ta, jois­ta kokoon­nu­taan kes­kus­te­le­maan yhdessä.

• Vapaa­eh­toi­set aut­ta­mis­käy­tän­nöt syn­ty­vät yhtei­sö­jen omis­ta tar­peis­ta ja mahdollisuuksista.

• Lue lisää: www.ouka.fi/auttavayhteiso.