Oulun­kaa­rel­le 50 000 euroa digi­taa­li­sen päih­de- ja mie­len­ter­veys­työn kehittämiseen

Oulun­kaa­ri on saa­nut 50 000 euron ESR-han­ke­ra­hoi­tuk­sen digi­taa­li­sen päih­de- ja mie­len­ter­veys­työn kehit­tä­mi­seen. Tuki­verk­ko-nimi­ses­sä hank­kees­sa edis­te­tään päih­de- ja mie­len­ter­veys­asiak­kai­den säh­köi­siä pal­ve­lu­ja koro­na­vi­ruk­ses­ta joh­tu­vis­sa poik­keus­o­lois­sa. Han­ke toteu­te­taan vuo­den 2020 aika­na ja sen koko­nais­bud­jet­ti on 62 000 euroa.

Tou­ko­kuus­sa alka­van hank­keen pää­pai­no on eri­tyi­ses­ti päih­de- ja mie­len­ter­veys­asiak­kail­le suun­nat­tu­jen video­vä­lit­teis­ten yksi­lö­ta­paa­mis­ten sekä säh­köi­ses­ti toteu­tet­ta­vien ryh­mä­pal­ve­lu­jen sekä tera­pia­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­ses­sä. Lisäk­si hank­kees­sa kehi­te­tään Oulun­kaa­ren Chat-pal­ve­lun sisäl­töä ja toteutustapoja.

– Säh­köis­ten työ­ka­lu­jen ja työ­ta­po­jen kehit­tä­mi­sen lisäk­si haluam­me myös lisä­tä hen­ki­lös­töm­me osaa­mis­ta säh­köi­sis­tä pal­ve­luis­ta. Esi­mer­kik­si verk­ko­vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kehit­tä­mi­nen on yksi hank­keen osa-alueis­ta. Haluam­me myös lisä­tä asiak­kai­den, kun­ta­lais­ten ja hen­ki­lös­tön tie­toi­suut­ta sii­tä, mil­lai­sia säh­köi­siä mah­dol­li­suuk­sia ja väli­nei­tä päih­de- ja mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa voi hyö­dyn­tää, ker­too Oulun­kaa­ren kehi­tys- ja resurs­si­joh­ta­ja Anu Vuo­ri­nen.

Tuki­verk­ko-hank­keen käyn­nis­tä­mi­sen taus­tal­la ovat koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­mat poik­keus­o­lot, jot­ka ovat kuor­mit­ta­neet enti­ses­tään eri­tyi­ses­ti syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ja hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­via päih­de- ja mie­len­ter­vey­son­gel­mai­sia ihmi­siä. Myös mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lui­den ryh­mä­toi­min­to­ja on poik­keus­o­lois­sa jou­dut­tu kes­keyt­tä­mään ja koh­taa­mis­ta edel­lyt­tä­viin pal­ve­lui­hin on täy­ty­nyt löy­tää uusia toteutustapoja.

– Poik­keus­o­lo­jen astut­tua voi­maan pää­sim­me onnek­si nopeas­ti käyn­nis­tä­mään kor­vaa­vat säh­köi­set pal­ve­lut päih­de- ja mie­len­ter­veys­asiak­kail­lem­me. Asiak­kaat voi jopa saa­vut­taa parem­min etäyh­teyk­sil­lä, kun esi­mer­kik­si yksi­lö­ta­paa­mi­sen voi hoi­taa video­vä­lit­tei­ses­ti. Ver­kos­sa tapah­tu­va päih­de- ja mie­len­ter­veys­työ jää var­mas­ti meil­lä osak­si pal­ve­lui­tam­me, joten on tär­ke­ää, että pää­sem­me kehit­tä­mään nii­den laa­tua, sanoo Oulun­kaa­ren sosi­aa­li- ja per­he­pal­ve­lu­jen joh­ta­ja Mir­va Salmela.