Ant­ti Hut­tu-Hil­tu­nen ero­aa sai­raan­hoi­to­pii­rin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä

Antti Huttu-Hiltunen.Antti Huttu-Hiltunen.

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, yli­kii­min­ki­läi­nen Ant­ti Hut­tu-Hil­tu­nen on päät­tä­nyt pyy­tää eroa puheen­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä. Hän ilmoit­taa asias­ta leh­dis­töl­le sekä sai­raan­hoi­to­pii­rin hal­li­tuk­sel­le että val­tuus­tol­le toi­mi­te­tus­sa lausun­nos­sa.

Sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta kiin­nit­ti kevään aika­na huo­mio­ta sel­vi­tyk­ses­sään sekä arvioin­ti­ker­to­muk­ses­saan sai­raan­hoi­to­pii­rin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan luot­ta­mus­teh­tä­vän hoi­toon liit­ty­vien kou­lu­tuk­sien, edus­ta­mi­sen ja mat­kus­ta­mi­sen tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suu­teen. Asia nousi näyt­tä­väs­ti jul­ki­suu­teen.

– Vaik­ka olen­nai­sia vir­hei­tä tai merk­ke­jä vää­rin­käy­tök­ses­tä ei sel­vi­tyk­ses­sä ole havait­tu, olen luot­ta­muk­sen palaut­ta­mi­sek­si sekä toi­min­ta­ky­vyn ja työ­rau­han var­mis­ta­mi­sek­si pää­ty­nyt jät­täy­ty­mään pois puheen­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä. Sai­raan­hoi­to­pii­rin etu on ensi­si­jai­sen tär­keä, sanoo Ant­ti Hut­tu-Hil­tu­nen.

Hän on toi­mi­nut sai­raan­hoi­to­pii­rin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na noin kah­dek­san vuo­den ajan. Tänä aika­na on käyn­nis­ty­nyt esi­mer­kik­si suu­ri Oulun yli­opis­to­sai­raa­lan uudel­leen­ra­ken­ta­mi­nen. Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ril­lä on kol­mat­ta­kym­men­tä omis­ta­ja­kun­taa, tuhan­sia työn­te­ki­jöi­tä ja sato­jen mil­joo­nien euro­jen bud­jet­ti.

Sai­raan­hoi­to­pii­ril­le on nyt laa­dit­tu laa­dit­tu luot­ta­mus- ja vir­ka­mies­joh­don edus­ta­mis­ta, mat­kus­ta­mis­ta ja kou­lu­tus­ta kos­ke­vat menet­te­ly­ta­paoh­jeet, jot­ka on hyväk­syt­ty yhty­mä­hal­li­tuk­ses­sa kevääl­lä 2020.

– Ohje on laa­dit­tu tuke­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­via viran­hal­ti­joi­ta ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä hei­dän edus­taes­sa sai­raan­hoi­to­pii­riä. Toi­min­ta ja varo­jen käy­tön tulee olla avoin­ta. On hyvä, että asi­aan on saa­tu nyt yhtei­set menet­te­ly­ta­paoh­jeet, sanoo Ant­ti Hut­tu-Hil­tu­nen lausun­nos­saan.

Kesä­kuus­sa 62 vuot­ta täyt­tä­vä Hut­tu-Hil­tu­nen läh­ti poli­tiik­kaan mukaan kes­kus­tan riveis­sä Yli­kii­min­gis­sä jo 80-luvul­la ja oli sit­tem­min muun muas­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen ja -val­tuus­ton jäsen ja val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja. Vuo­den 2009 kun­ta­lii­tok­ses­ta läh­tien hän on ollut Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, ja välil­lä myös kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen. Hän on myös opet­ta­ja ja maan­vil­je­li­jä Yli­kii­min­gis­sä.