Oulun­kaa­rel­la yli 70-vuo­ti­aat voi­vat vara­ta rokotusaikoja

Oulun­kaa­ren alu­eel­la Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä yli 70-vuo­ti­aat ja hei­dän kans­saan asu­vat omais­hoi­ta­jat voi­vat nyt vara­ta koro­na­ro­ko­tusa­jan kun­ta­koh­tai­ses­ta roko­tus­nu­me­ros­ta. Myös lähio­mai­nen voi vara­ta ajan ikäih­mi­sen puo­les­ta. Puhe­lin­nu­me­ro 08 5875 5011 pal­ve­lee maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 8–9.

Alle 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten roko­tuk­set jat­ku­vat, kun kaik­ki yli 70-vuo­ti­aat on roko­tet­tu, näil­lä näky­min ensi viikolla.

Koro­naan liit­ty­vää työ­tä teke­vät työn­te­ki­jät sekä ikäih­mis­ten asu­mi­syk­si­köi­den asuk­kaat ja hen­ki­lö­kun­ta ovat saa­neet ensim­mäi­sen rokot­teen ja osa jo vah­vis­tus­ro­kot­teen­kin. Hei­dän vah­vis­tus­ro­ko­tuk­sen­sa jat­ku­vat ensi vii­kol­la, ja yksi­köt hoi­ta­vat rokotukset.

– Osaa ikäih­mi­sis­tä ei ole tavoi­tet­tu soit­ta­mal­la, vaik­ka aikaa on yri­tet­ty tar­jo­ta usei­ta ker­to­ja. Hen­ki­lö­kun­ta jat­kaa yli 70-vuo­tiai­den tavoit­ta­mis­ta useil­la eri kei­noil­la, mut­ta nyt myös läheis­ten aktii­vi­suus on tär­ke­ää, jot­ta kaik­ki rokot­teen halua­vat saa­vat rokot­teen heti omal­la vuo­rol­laan, vs. per­he­kes­kus­koor­di­naat­to­ri Kir­si Käh­kö­nen toteaa.

Jos käyt­tää vaki­tui­ses­ti muun kuin oman koti­paik­kan­sa ter­veys­a­se­man pal­ve­lu­ja, tulee koro­na­ro­ko­tusai­ka vara­ta itse ja ensi­si­jai­ses­ti koti­pai­kan koronarokotusnumerosta.

Iin ja Kui­va­nie­men alu­een roko­tus­paik­ka­na on Iin ter­veys­a­se­ma. Kela on päät­tä­nyt 27.3. läh­tien kor­va­ta koro­na­ro­ko­tus­mat­kat samal­la taval­la kuin muut ter­veys­pal­ve­lui­hin teh­dyt mat­kat. Yhden­suun­tai­sen mat­kan oma­vas­tuu on enin­tään 25 euroa. Mat­kat kor­va­taan yleen­sä hal­vim­man mat­kus­tus­ta­van mukaan. Jos asia­kas ei voi ter­vey­den­ti­lan­sa vuok­si käyt­tää jul­ki­sia kul­ku­neu­vo­ja tai nii­tä ei ole käy­tet­tä­vis­sä, hän voi saa­da kor­vauk­sen tak­si­mat­kas­ta. Täl­löin asiak­kaan pitää tila­ta tak­si alu­eel­li­ses­ta tilaus­nu­me­ros­ta, joka on Poh­jois-Poh­jan­maal­la 0800 93 150.

Koto­na rokot­ta­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, sil­lä rokot­teet ovat hyvin vaa­ti­via kul­jet­taa ja säi­lyt­tää. Lisäk­si koro­na­ro­kot­teis­sa kuten muis­sa­kin rokot­teis­sa on aina ana­fy­lak­ti­sen sho­kin vaa­ra, min­kä vuok­si on tär­ke­ää, että roko­te­pai­kal­la on riit­tä­väs­ti hen­ki­lö­kun­taa ja asian­mu­kai­set väli­neet mah­dol­li­sen sho­kin tai mui­den jäl­kioi­rei­den varalta.

Ensim­mäi­sen rokot­teen on Oulun­kaa­rel­la saa­nut noin 5700 hen­ki­löä, ja toi­sen­kin rokot­teen saa­nei­ta on noin 430 hen­ki­löä. Alu­een koko­nais­vä­ki­lu­ku on noin 26 200, kun mukaan las­ke­taan myös alle 16-vuo­ti­aat. Täl­lä het­kel­lä Suo­mes­sa ei ole teh­ty pää­tös­tä alle 16-vuo­tiai­den rokot­ta­mi­ses­ta. Roko­tus­mää­rien tie­dot päi­vit­ty­vät parin päi­vän vii­veel­lä. Rokot­tei­ta anne­taan koko ajan sitä mukaa, kun nii­tä Oulun­kaa­rel­le saadaan.

Oulun­kaa­rel­la varau­du­taan kaik­kien asuk­kai­den rokot­ta­mi­seen rek­ry­toi­mal­la hen­ki­lö­kun­taa. Kir­si Käh­kö­nen jat­kaa roko­tuk­siin liit­ty­vän lisä­hen­ki­lö­kun­nan rek­ry­toin­tia lop­pu­ke­vään ja kesän roko­tuk­sia var­ten. Työn­te­ki­jöi­tä tar­vi­taan tuol­loin sekä puhe­lin­pal­ve­luun, ajan­va­raus­työ­hön että itse rokotustapahtumiin.