Oulun­kaa­rel­la yksit­täi­siä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja – Roko­tus­ti­lo­ja kartoitetaan

Oulun­kaa­ren alu­eel­la on kulu­neen seit­se­män päi­vän aika­na tul­lut esil­le joi­ta­kin yksit­täi­siä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Uusia tar­tun­to­ja on todet­tu Iis­sä ja Simos­sa molem­mis­sa yksi ja Pudas­jär­vel­lä kak­si. Kai­ken kaik­ki­aan tar­tun­to­ja on todet­tu tähän men­nes­sä Iis­sä 32, Pudas­jär­vel­lä 10, Simos­sa 6 ja Uta­jär­vel­lä 10. Vaa­las­sa on edel­leen alle vii­si tar­tun­taa. Aikai­sem­min esil­le tul­leis­ta Pudas­jär­ven Hir­si­kar­ta­non ja Uta­jär­ven Atten­do Kirk­ko­puis­ton hoi­va­ko­tien tar­tun­nois­ta ei ole seu­ran­nut jatkotartuntoja.

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä lin­ja­si tiis­tai­na alu­een palaa­mi­ses­ta epi­de­mian leviä­mis­vai­hees­ta kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Tilan­teen rau­hoit­tu­mi­ses­sa näkyy se, että voi­mas­sa ole­via rajoi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia on muis­tet­tu nou­dat­taa. Koko­nai­suu­te­naan alu­een tilan­ne on rau­hal­li­nen, mut­ta Oulus­sa leviä­mis­vai­heen kri­tee­rit vie­lä täyt­ty­vät. Myös Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri on epi­de­mian kiihtymisvaiheessa.

– Koor­di­naa­tio­ryh­män lin­jaus antaa nyt mah­dol­li­suu­den ava­ta alle 18-vuo­tiai­den ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­to­ja koro­naoh­jeis­tuk­sia nou­dat­taen. Myös abi­tu­rient­tien lähio­pe­tus on mah­dol­lis­ta. Jot­ta epi­de­mia­ti­lan­ne pysyy hal­lin­nas­sa molem­pien sai­raan­hoi­to­pii­rien alu­eel­la, on nyt äärim­mäi­sen tär­ke­ää vält­tää tur­haa liik­ku­mis­ta var­sin­kin län­si­ra­jan yli, sil­lä Ruot­sin tilan­ne on vai­kea ja muun­to­vi­ruk­sen suh­teen epä­sel­vä. Myös Oulus­sa epi­de­mia­ti­lan­ne on erit­täin herk­kä. Oulu on monen alu­eem­me kun­ta­lai­sen työs­sä­käyn­ti- ja asioin­tia­luet­ta, mut­ta tur­haa liik­ku­mis­ta myös siel­lä tulee edel­leen vält­tää, sanoo Oulun­kaa­ren yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen.

Sekä Poh­jois-Poh­jan­maan että Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­riin epi­de­mia­ti­lan­ne on lähel­lä leviä­mis­vai­het­ta ja tilan­ne saat­taa muut­tua her­käs­ti. Täl­löin myös rajoi­tuk­sia voi­daan jou­tua kiris­tä­mään nopeas­ti. Voi­mas­sa ole­vien ohjeis­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen onkin erit­täin tär­ke­ää. Tilan­net­ta seu­ra­taan aktii­vi­ses­ti molem­mis­sa sairaanhoitopiireissä.

Koro­na­ro­ko­tuk­set ovat jat­ku­neet Oulun­kaa­ren alu­eel­la myös täl­lä vii­kol­la, ja rokot­tei­ta on annet­tu ripe­ään tah­tiin aina sitä mukaa, kun nii­tä on saa­tu kun­tayh­ty­mään. Vie­lä tämän vii­kon aika­na saa­daan roko­tet­tua val­tao­sa THL:n mää­rit­te­le­mäs­tä ensim­mäi­sen vai­heen roko­te­ryh­mäs­tä, eli koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta, ensi­hoi­don hen­ki­lö­kun­ta ja hoi­va­ko­tien asuk­kaat sekä henkilökunta.

– Kar­toi­tam­me par­hail­laan jouk­ko­ro­ko­tuk­siin tar­vit­ta­via tilo­ja eri kun­nis­sa sekä hen­ki­lö­kun­taa rokot­tei­den anta­mi­seen ja neu­von­taan. Myös varaus­jär­jes­tel­män suun­nit­te­lu vaa­tii miet­ti­mis­tä, jot­ta saam­me ajan­va­rauk­set hoi­det­tua suju­vas­ti. Toden­nä­köi­ses­ti hyö­dyn­näm­me Oulun­kaa­ren Oma­hoi­toa ja mah­dol­li­ses­ti perus­tam­me myös eril­li­sen roko­tea­jan­va­raus­nu­me­ron eri­tyi­ses­ti van­hem­pien ihmis­ten käyt­töön, ker­too ter­veys­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­pääl­lik­kö Rit­va Väi­sä­nen.

Oulun­kaa­ren van­hus­pal­ve­lui­den päi­vä­toi­min­nat ovat olleet tauol­la, mut­ta ne avau­tu­vat jäl­leen 2.2. alkaen. Asiak­kai­ta tie­do­te­taan toi­min­to­jen alka­mi­ses­ta erikseen.