Oulu­kaa­ren koro­na­ti­lan­ne on rauhallinen

Oulun­kaa­ren koro­na­ti­lan­ne jou­lun ja väli­päi­vien aika­na pysy­tel­lyt rau­hal­li­se­na. Iis­sä tuli jou­lu­py­hien aika­na esil­le kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­to­ja on tähän men­nes­sä todet­tu yhteen­sä 31. Uudet tar­tun­nat on jäl­ji­tet­ty ja altis­tu­neet ase­tet­tu karan­tee­niin. Pudas­jär­vel­lä tar­tun­to­ja on edel­leen kuusi, Simos­sa vii­si ja Uta­jär­vel­lä seit­se­män. Vaa­las­sa on edel­leen alle vii­si tartuntaa.

– Jou­lun lisäk­si myös uuden­vuo­den aika on tar­tun­to­jen leviä­mi­sen kan­nal­ta kriit­ti­nen. Toi­vom­me kai­kil­ta malt­tia viet­tää uut­ta vuot­ta pie­nes­sä lähi­pii­ris­sä ja yli­mää­räi­siä kon­tak­te­ja vält­täen. Sai­ras­tu­mi­sia tulee nyt esil­le pal­jon per­he- ja ystä­vä­pii­reis­sä, mikä ker­too sii­tä, että kokoon­tu­mis­oh­jeis­tuk­sia on edel­leen tär­ke­ää nou­dat­taa, sanoo Oulun­kaa­ren vt. ter­veys­pal­ve­lu­joh­ta­ja Rit­va Väi­sä­nen.

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on jou­lun väli­päi­vi­nä aloi­tet­tu myös ensim­mäi­set koro­na­ro­ko­tuk­set, jot­ka tar­jo­taan OYS:n koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­vien yksi­köi­den työn­te­ki­jöil­le. Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­van hen­ki­lö­kun­nan roko­tuk­set alka­vat ensi viikolla.

Kun rokot­tei­ta on saa­ta­vil­la lisää, roko­tuk­set laa­jen­ne­taan myös muu­hun väes­töön val­tio­neu­vos­ton sää­tä­män ase­tuk­sen mukai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Ensim­mäis­ten jou­kos­sa rokot­teen saa­vat koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­va hoi­to­hen­ki­lös­tö, ensi­hoi­to, ris­ki­ryh­miä hoi­ta­va hoi­to­hen­ki­lös­tö, ikään­ty­neet sekä hen­ki­löt, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le altis­ta­via sai­rauk­sia. Tämän jäl­keen roko­tuk­set aloi­te­taan myös muul­le väestölle.

Ennus­tei­den mukaan laa­jem­mat roko­tuk­set käyn­nis­te­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­la tam­mi-hel­mi­kuun aika­na. Oulun­kaa­ren alu­een roko­tusai­ka­tau­lu riip­puu saa­ta­vien rokot­tei­den mää­räs­tä. Oulun­kaa­ri tie­dot­taa roko­tuk­sis­ta lisää myö­hem­min, kun sai­raan­hoi­to­pii­rien ohjeis­tuk­set on määritelty.