Nyrk­kei­li­jät spar­ri­lei­ril­lä Iis­sä – Nuo­ren kii­min­ki­läis­lu­pauk­sen tavoit­teet korkealla

Iin Yrityksen Markku Kokkoniemi ja Suomen nyrkkeilyliiton varapuheenjohtaja Markku Rautio (vasemmalla) Iin sparrileirillä. (Kuva: Teea Tunturi(

Iisi-Aree­na koko­si vii­me lau­an­tai­na kol­mi­sen­kym­men­tä nyrk­kei­li­jää eri puo­lil­ta Poh­jois-Suo­mea val­mis­tau­tu­maan aikuis­ten SM-kil­pai­lui­hin, jot­ka käy­dään tule­vas­sa vii­kon­vaih­tees­sa Van­taal­la. Aikuis­ten lisäk­si pai­kal­la oli myös nuo­ria nyrk­kei­li­jöi­tä, jot­ka halusi­vat saa­da eri­lais­ta viret­tä tree­nei­hin har­joit­te­le­mal­la osa­na isom­paa porukkaa.

Iiläi­nen tapah­tu­maa jär­jes­tel­lyt Mark­ku Kal­lio­rin­ne ker­toO, että jär­jes­tet­ty spar­ri­lei­ri oli vii­mei­nen otte­lu­har­joi­tus ennen Van­taan kisoja.

Pit­kään aikaan Iis­sä ei ole ollut omia kil­pa­nyrk­kei­li­jöi­tä. Paik­ka­kun­nan nyrk­ke­ly­mai­net­ta ovat ama­too­ri­nyrk­kei­li­jä Kal­lio­rin­teen lisäk­si pitä­neet yllä Aku ja Vik­ke Kan­niai­nen, jot­ka otte­li­vat ammattinyrkkeilijöinä.

– Iin Yri­tys jär­jes­tää täl­lä het­kel­lä kun­to­nyrk­kei­lyä kes­ki­viik­koi­sin ja nyrk­kei­ly­har­joi­tuk­sia maa­nan­tai­sin. Muka­na on 5–10 osal­lis­tu­jaa. Minä vedän kun­ton­ryk­kei­lyä ja Kan­niai­sen Aku nyrk­kei­ly­har­joi­tuk­sia, Kal­lio­rin­ne kertoo.

Nyrk­kei­ly­lii­ton vara­pu­heen­joh­ta­ja, kemi­läi­nen Mark­ku Rau­tio ker­too, että poh­joi­sen nyrk­kei­lys­sä on täl­lä het­kel­lä meneil­lään sukupolvenvaihdos.

– Junio­rei­ta on tulos­sa tosi pal­jon, mut­ta ylei­ses­sä sar­jas­sa on vie­lä taan­tu­maa poh­joi­sen osal­ta, Rau­tio sanoo.

Hän on kui­ten­kin iloi­nen seu­ro­jen teke­mäs­tä junio­ri­työs­tä ja sii­tä, että hyviä lah­jak­kai­ta jun­nu­ja on jo kehis­sä näh­ty. Rau­tio kat­se­li tyy­ty­väi­se­nä Iis­sä jär­jes­tet­tyä tapah­tu­maa ja tote­si, että yhä enem­män tämän kal­tais­ta seu­rayh­teis­työ­tä voi­si tehdä.

– Nämä tapah­tu­mat teke­vät poru­kal­le hyvää, kun tulee vähän uuden­lais­ta sosi­aa­lis­ta toimintaa.

Mui­den lajien tapaan myös nyrk­kei­ly kär­sii val­men­ta­ja­pu­las­ta. Nuo­ria saa­tai­siin Rau­tion arvion mukaan enem­män­kin lajin pariin, jos vain innok­kai­ta vetä­jiä löytyisi.

– Tavoit­teel­li­nen urhei­lu on nuo­ril­le hyväk­si. Se opet­taa myös tavoit­teel­li­sek­si opis­ke­luis­sa ja työ­elä­mäs­sä. Parem­pi salil­la kuin kylil­lä, Rau­tio summaa.

Iis­sä eri­lais­ta tree­niä oli hake­mas­sa myös 14-vuo­tias kii­min­ki­läis­lu­paus Eku Tome­ty, joka tree­naa nyrk­kei­lyä täl­lä het­kel­lä Mat­ti Lan­ton val­men­nuk­ses­sa ja Raa­hen Nyrk­kei­li­jöi­den väreis­sä. Pit­kän val­men­nusu­ran teh­nyt Lant­to otti nuo­ren mie­hen suo­je­luk­seen­sa, sil­lä näki hänes­sä mah­ta­van poten­ti­aa­lin, mut­ta oli samal­la huo­lis­saan sii­tä, että hän oli vähän lii­an­kin inno­kas tree­naa­maan. Nyt Lant­to koko­aa Tome­tyn ympä­ril­le poruk­kaa, joka pys­tyy huo­leh­ti­maan tree­naa­mi­sen ohel­la koko­nais­val­tai­ses­ta kehi­tyk­ses­tä. Tena­va­täh­teä nuo­res­ta ei olla raken­ta­mas­sa, täh­täin on pidemmällä.

– Tavoi­tee­na­ni on olla nyrk­kei­lys­sä paras, tote­aa Eku Tomety.

Kori­pal­loa pelaa­va ja rum­pu­ja­kin soit­ta­nut kii­min­ki­läi­nen aloit­ti nyrk­kei­lyn pari vuot­ta sit­ten kave­rin lai­tet­tua vies­tiä näke­mäs­tään kurssimainoksesta.

– Rakas­tuin nyrk­kei­lyyn sii­nä samas­sa. Olen aina ollut tais­te­li­ja ja se sisäi­nen into­hi­mo ajaa mua nyt eteen­päin. Mul­la on kova usko itteeni.

Par­hail­laan Tome­tyn tree­neis­sä on meneil­lään perus­kun­to­kausi ja edes­sä siir­ty­mi­nen B‑junnuihin. Seu­raa­va täh­täin on tou­ko­kui­ses­sa Pirk­ka-tur­nauk­ses­sa sekä ensi syk­syn b‑junnujen SM-kisoissa.

– Jän­ni­tys­tä kisois­ta tie­ten­kin on, mut­ta olen oppi­nut kes­tä­mään sen.

Val­men­ta­ja kehuu­kin nuor­ta hyvin mal­til­li­ses­ta suh­tau­tu­mi­ses­ta eri­lai­siin tilan­tei­siin. Eku Tome­ty erot­tuu Lan­ton mukaan muis­ta eri­tyi­ses­ti psyyk­kis­ten omi­nai­suuk­sien­sa vuoksi.

– Se, miten hän ottaa pai­neen vas­taan on hyvin poik­keuk­sel­lis­ta. Myös fyy­si­syys ja ryt­mil­li­set omi­nai­suu­det ovat hyväl­lä tasol­la. Nyt lai­te­taan koko orkes­te­ri kun­toon ja kat­so­taan, onnis­tu­taan­ko, Lant­to sanoo.

Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hon toi­min­ta pöytälaatikkoon

Vuon­na 1987 perus­te­tun Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hon toi­min­ta on jäl­leen päät­ty­nyt. Seu­ran toi­min­ta on siir­ty­nyt tois­tai­sek­si pöy­tä­laa­tik­koon, sil­lä seu­ran pää­val­men­ta­ja­na toi­mi­nut Mat­ti Lant­to ei enää jat­ka­nut teh­tä­väs­sään, eikä tilal­le löy­ty­nyt jat­ka­jaa. Edel­li­sen ker­ran seu­ra oli naf­ta­lii­nis­sa vuo­des­ta 2007 aina vuo­teen 2019 saakka.

– Jat­ka­jaa ei työl­le­ni toi­veis­ta­ni huo­li­mat­ta löy­ty­nyt. Itse tote­sin, että en voi jat­kaa niin, että ensin kat­son nyrk­kei­ly­lii­ton kalen­te­ria, sit­ten seu­ran kalen­te­ria ja vas­ta lopuk­si omaa­ni. Yrit­tä­jä­nä minun on huo­leh­dit­ta­va omas­ta lei­väs­tä­ni, ja aikaa omal­le työl­le on löy­dyt­tä­vä, Lant­to kertoo.

Kii­min­ki­läis­seu­ra on kas­vat­ta­nut nyrk­kei­ly­maa­il­maan vuo­si­kym­men­ten aika­na mon­ta menes­ty­jää, ja vii­meis­ten vuo­sien aika­na monet nuo­ret ovat saa­neet seu­ras­ta hyvät eväät nyrkkeilyuralleen.

Mat­ti Lant­to on teh­nyt jo 36 vuo­den uran nyrk­kei­lyn paris­sa ja täs­tä eteen­päin hän kes­kit­tyy val­men­ta­maan Eku Tome­tya, nuor­ta kii­min­ki­läis­nyrk­kei­li­jää, joka nyt otte­lee Raa­hen Nyrk­kei­li­jöi­den riveis­sä. Muut KiNK:n väreis­sä nyrk­keil­leet nuo­ret ovat löy­tä­neet itsel­leen uudet seu­rat Oulun alu­eel­ta tai sen läheisyydestä.

Pro­jek­ti Tome­tyn lisäk­si Lan­tol­la on koor­di­naat­to­ri­na aikuis­ten SM-nyrk­kei­lyi­den jär­jes­tä­mi­ses­sä Oulus­sa, Oulu­hal­lis­sa vuon­na 2026.

– Näis­tä kisois­ta tulee usko­ma­ton tapah­tu­ma, jos­sa on pal­jon muu­ta­kin kuin pel­kät otte­lut, Lant­to lupaa.

Hänen kans­saan muka­na jär­jes­te­lyis­sä on Mat­ti Rau­tio, jon­ka kans­sa Lant­to mat­kus­taa nyrk­kei­ly­lii­ton pyyn­nös­tä tule­viin Van­taan SM-kil­pai­lui­hin arvioi­maan nyt jär­jes­tet­tä­vää tur­naus­ta. Lant­to edus­taa nyt Raa­hen Nyrk­kei­li­jöi­tä, ja seu­ra on osa vuo­den 2026 Oulun SM-kiso­jen kisaorganisaatiota.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.