Nelos­tien tavoi­te­ti­la ei vakuu­ta kuntalaisia

Kunnanjohtaja Marjukka Manninen oli myös saapunut paikalle täpötäyteen Kuivaniemen Kievariin. Manninen avasi yleisötilaisuuden toteamalla, että tiesuunnitelmat ovat onnistuneita, kun ne ruokkivat taajamia ja parantavat turvallisuutta.Kunnanjohtaja Marjukka Manninen oli myös saapunut paikalle täpötäyteen Kuivaniemen Kievariin. Manninen avasi yleisötilaisuuden toteamalla, että tiesuunnitelmat ovat onnistuneita, kun ne ruokkivat taajamia ja parantavat turvallisuutta.

Kui­va­nie­men Kie­va­ris­ta oli­vat istu­ma­pai­kat lop­pua, kun siel­lä jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kol­la ylei­sö­ti­lai­suus suun­ni­tel­mis­ta nelos­tien kehit­tä­mi­sek­si. Pai­kal­la suun­ni­tel­mia esit­te­le­mäs­sä oli väkeä Iin kun­nal­ta, Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sel­ta sekä Des­tial­ta, joka toi­mii hank­kees­sa kon­sult­ti­na. Ylei­sön jou­kos­sa istui eni­ten kui­va­nie­me­läi­siä, mut­ta pai­kal­le oltiin saa­vut­tu myös muun muas­sa Olhavasta.

Val­ta­tien 4 pit­kän aika­vä­lin tavoi­te­ti­lan toi­men­pi­tei­tä on suun­ni­tel­tu Iin kun­nan alu­eel­la Olha­van ja Kui­va­nie­men taa­ja­mien sekä Myl­ly­kan­kaan koh­dil­le. Tie­o­suu­den kehit­tä­mis­ta­voit­tei­ta ovat muun muas­sa eri­ta­so­liit­ty­mät rin­nak­kais­tie­yh­teyk­si­neen sekä jat­ku­va kes­ki­kai­teel­li­nen ohi­tus­kais­ta­tie myös taa­ja­mien koh­dal­la. Koko tie­o­suu­den tavoi­te­no­peus on 100 kilo­met­riä tun­nis­sa, lukuun otta­mat­ta joi­ta­kin 80 kilo­met­rin tun­ti­no­peu­den alueita.

Muu­tok­sil­la tavoi­tel­laan sekä lii­ken­teen suju­voit­ta­mis­ta että huol­to­var­muu­den ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den parantamista.

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­vas­taa­va Päi­vi Hau­ta­nie­mi sanoo, että kehit­tä­mis­toi­men­pi­tei­den toteu­tusai­ka­tau­lus­ta ei ole vie­lä tie­toa. Kysees­sä on kui­ten­kin pit­kän täh­täi­men hanke.

– Ajan­koh­ta voi olla vuo­si­kym­me­nen tai vuo­si­kym­men­ten päässä.

Lisäk­si Hau­ta­nie­mi koros­taa, että täs­sä vai­hees­sa ollaan vas­ta hyvin var­hai­ses­sa vai­hees­sa suun­nit­te­lua, ja rat­ko­taan vas­ta lii­ken­teel­li­siä perus­rat­kai­su­ja, kuten eri­ta­so­liit­ty­mien suu­rin­piir­tei­siä paik­ko­ja. Yksi­tyis­koh­tai­sem­pi suun­nit­te­lu­työ teh­dään myöhemmin.

Tähän men­nes­sä koos­tet­tu­ja lii­ken­teen rat­kai­sueh­do­tuk­sia Olha­van, Myl­ly­kan­kaan ja Kui­va­nie­men koh­dil­le tilai­suu­des­sa esit­te­li Ant­ti Hei­ni­nen, joka toi­mii Deas­tial­la lii­ken­teen asiantuntijana.

Suun­ni­tel­mis­sa Olha­vaan ollaan sijoi­tet­tu kak­si eri­ta­so­liit­ty­mää, jot­ka sijoit­tui­si­vat molem­min puo­lin Sahan­kos­kea. Ete­lä­puo­len eri­ta­so­liit­ty­mäl­tä oli­si yhteys Sel­jän­pe­rän­tiel­le sekä Hie­ta­nie­men­tiel­le ja Sas­sin­tiel­le. Joen ylit­tä­vä sil­ta sai­si perus­kor­jauk­sen. Bus­si­py­sä­kit sijoit­tui­si­vat suun­nit­tel­mas­sa nykyi­sil­le paikoilleen.

– Jalan­ku­lun ja pyö­räi­lyn yhteyk­siä pitää siir­tää uudel­le sil­lal­le, joka raken­tuu van­han vie­reen ja toi­mii samal­la myös rin­nak­kai­syh­tey­te­nä joen poik­ki, Hei­ni­nen kertoo.

Myl­ly­kan­kaan koh­dal­la tie­geo­met­ri­aan toteu­tet­tai­siin kevyt muu­tos, joka mah­dol­lis­tai­si nopeus­ta­son nos­ton. Meren puo­lel­le ja Meri­hel­meen ajo toteu­tui­si alu­eel­le suun­ni­tel­lun yhden eri­ta­so­rat­kai­sun kaut­ta. Lii­ken­ne kul­ki­si Nelos­tien ali lii­ken­teen ali­ku­lun kaut­ta. Bus­si­py­sä­kit sijoit­tui­si­vat eri­ta­so­liit­ty­män kohdalle.

Kui­va­nie­men taa­ja­man koh­dal­le on laa­dit­tu kol­me eri­lais­ta suun­ni­tel­ma­vaih­toeh­toa, jois­ta kukin nojaa kah­teen eri­ta­so­liit­ty­mään. Kus­sa­kin suun­ni­tel­mas­sa poh­jois­puo­len eri­ta­so­liit­ty­mä sijoit­tui­si nykyi­sen Poh­jois­ran­na­tien ja Vii­na­mäen­tien liit­ty­män seudulle.

Ensim­mäi­ses­sä vaih­toeh­dos­sa eri­ta­so­liit­ty­mä sijoit­tui­si poh­jois­puo­len liit­ty­män lisäk­si myös Nelos­par­kin lähel­le. Tämän liit­ty­män koh­dal­ta tuli­si erik­seen tie Kui­va­joen­tiel­le, joka joh­tai­si Kui­va­joen­tie­tä pit­kin taa­ja­maan. Tie vie­täi­siin myös Nelos­tien ali sen toi­sel­le puo­lel­le. Suun­ni­tel­maan kuu­luu kol­me bussipysäkkiparia.

Toi­ses­sa vaih­toeh­dos­sa ete­läis­tä eri­ta­so­liit­ty­mää tuo­tai­siin noin puo­li kilo­met­riä poh­joi­sem­mak­si kuin ensim­mäi­ses­sä vaih­toeh­dos­sa. Eri­ta­so­liit­ty­mä yhdis­tet­täi­siin Van­ha­tiel­le sekä Kui­va­joen­tiel­le. Jalan­ku­lun ja pyö­räi­lyn ali­kul­ku säi­lyi­si nykyi­ses­sä pai­kas­saan, ja bus­si­py­säk­ki­pa­re­ja oli­si kaksi.

Kol­man­nes­sa vaih­toeh­dos­sa Nelos­par­kin koh­dal­le on sijoi­tet­tu suun­tais­liit­ty­mä, ja eri­ta­so­liit­ty­mä raken­tui­si nykyi­sen Kui­va­nie­men taa­ja­man koh­dal­le. Taa­ja­man puo­lel­la kul­ki­si rin­nak­kais­tie­yh­teys Nelos­par­kin koh­dal­le saak­ka. Jalan­ku­lun- ja pyö­räi­lyn yhteyk­siä tuo­tai­siin eri­ta­so­liit­ty­män lähei­syy­teen, jot­ta nii­tä pit­kin pää­si­si kul­ke­maan tur­val­li­ses­ti myös Kui­va­nie­men kou­lul­le. Bus­si­py­säk­ki­pa­re­ja saa­tai­siin kol­me. Täl­lä vaih­toeh­dol­la on myös Des­tian arvion mukaan eni­ten posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia nyky­ti­lan­tee­seen verrattuna.

Kol­man­nen vaih­toeh­don liit­ty­mä­rat­kai­su kui­ten­kin huo­les­tut­ti kui­va­nie­me­läis­tä yrit­tä­jää Ari Kaak­ku­ri­nie­meä. Uusi eri­ta­so­liit­ty­mä tei­neen oltiin sijoi­tet­tu niin, että hänen kul­je­tus­liik­keen­sä piha jäi­si sen alle. Hei­ni­nen kui­ten­kin vakuut­ti, että tilai­suu­des­sa esi­tel­lyt suun­ni­tel­mat ovat vas­ta alus­ta­via, eikä uusi liit­ty­mä tule ole­maan vält­tä­mät­tä juu­ri kuvan mukainen.

Kui­va­nie­meen kokoon­tu­nut­ta ylei­söä suun­ni­tel­mat eivät tun­tu­neet vakuut­ta­van. Ylei­sös­tä esi­tet­tiin useam­paan ker­taan totea­mus, että kylien asuk­kai­ta pal­ve­li­si parem­min koko­naan uusi tie esi­mer­kik­si van­han rau­ta­tien taak­se sijoi­tet­tu­na. Lii­ken­ne­me­lu ja ‑saas­teet eivät hou­kut­te­le asukkaita.

– Mik­si mei­dän pien­ten kylien asuk­kai­den tuli­si ottaa kes­kel­le kylää tie ja pilk­koa koko kylä tie­jär­jes­te­lyl­lä, kysyt­tiin yleisöstä.

Ylei­söä huo­les­tut­ti myös uusien lii­ken­ne­väy­lien sijoit­tu­mi­nen osin yksi­tyis­teil­le. Pel­ko­na on, että uusien, ylei­ses­sä käy­tös­sä ole­vien maan­tie­o­suuk­sien yllä­pi­to jäi­si yksi­tyis­tie­kun­tien harteille.

– Tie­o­suuk­sis­ta tulee maan­tei­tä, ei yksi­tyis­tei­tä. Sik­si nii­den yllä­pi­to ei tule jää­mään yksi­tyis­hen­ki­löi­den vas­tuul­le, vakuut­ti ELY-kes­kuk­sen Päi­vi Hautaniemi.

Ylei­sös­tä ehdo­tet­tiin myös, että tie­suun­nit­te­lua hoi­ta­vaan työ­ryh­mään voi­tai­siin lisä­tä esi­mer­kik­si Kui­va­nie­mel­lä asu­va hen­ki­lö, joka sai­si toi­mia taa­ja­man ääni­tor­ve­na suun­nit­te­lun eri vai­heis­sa. Saman­kal­tai­sen ylei­sö­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mis­tä toi­vot­tiin myös Olha­van taajamaan.

Hank­keen neu­vot­te­lu­ryh­mäs­sä muka­na ollut Iin kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Ilk­ka Pako­nen tote­si, että kylä­läis­ten ääni ei jää suun­nit­te­lus­sa huomioitta.

– Ei voi sanoa, että neu­vot­te­lu­ryh­mäs­sä oli­si ainoas­taan yhtä vii­saut­ta. Yri­täm­me hakea vaih­toeh­to­ja, ja täs­sä vai­hees­sa vies­tin­tuo­jaa ei pidä ampua. Haluam­me tuo­da suun­ni­tel­mat jo täs­sä vai­hees­sa kes­kus­te­luun, jot­ta voim­me ottaa kaik­ki mie­li­pi­teet jol­lain taval­la huo­mioon, Pako­nen sanoo.

Myös kun­nan yhdys­kun­ta­joh­ta­ja Eelis Rank­ka toi­voi, että kylä­läi­set sai­si­vat äänen­sä kuuluviin.

– Palaut­teet ovat hir­veän arvok­kai­ta ja tär­kei­tä, kun rat­ko­taan, mis­tä lii­ku­taan min­ne­kin. Anta­kaa suun­nit­te­li­joil­le palau­tet­ta ja tutus­tu­kaa suun­ni­tel­miin vie­lä tar­kem­min ver­kos­sa, Rank­ka kannusti.

Tilai­suu­des­sa esi­tel­lyt suun­ni­tel­mat ovat näh­tä­vil­lä osoit­tees­sa https://vayla.fi/vt-4-tavoitetila.