Majak­ka­seu­ran syys­kier­tu­een esi­tys Nätteporissa

Iin Ulkokrunnin saaren noin 20 metriä korkea pooki vuodelta 1874 (Kuva: Pekka Väisänen)Iin Ulkokrunnin saaren noin 20 metriä korkea pooki vuodelta 1874 (Kuva: Pekka Väisänen)

Suo­men Majak­ka­seu­ra ran­tau­tuu tors­tai­na ensi ker­taa Iihin. Seu­ra esit­tää Iin Nät­te­po­rin audi­to­rios­sa kak­si doku­ment­tie­lo­ku­vaan­sa maja­kois­ta ja pitää esi­tyk­sen poh­joi­sen meri­mer­keis­tä. Yhteis­työs­sä Iin kir­jas­ton kans­sa jär­jes­tet­tä­vään tilai­suu­teen on vapaa pääsy.

Seu­ran kier­tue on vuo­sien var­rel­la vie­rail­lut yli sadal­la paik­ka­kun­nal­la, ja nyt Ii pää­see jouk­koon. Nyt eri­tyi­se­nä syy­nä on Majak­ka­seu­ran seu­raa­va kir­ja­han­ke, joka käsit­te­lee Perä­me­ren meri­merk­ke­jä, luot­se­ja ja haaksirikkoja.

– Ii on kir­jam­me kan­nal­ta tär­ke­ää seu­tua. Joki­suul­ta har­joi­tet­tiin meren­kul­kua jo hyvin var­hain, ja Nybyn lasi­ruuk­ki toi lii­ken­net­tä myö­hem­min­kin. Lisäk­si Ulkok­run­niin kir­jas­sa pala­taan mon­ta ker­taa, ker­too kir­ja­työ­ryh­män vetä­jä ja kier­tue­vas­taa­va Pek­ka Väi­sä­nen.

Väi­sä­sen mukaan iiläi­set halu­taan­kin vetää mukaan kir­jan “jouk­koi­hin” nyt samal­la taval­la kuin on teh­ty jo useal­la paikkakunnalla.

– Kir­jas­ta tulee ainut­laa­tuis­ten läh­tei­den­sä takia aar­re­ait­ta myös iiläi­sil­le. Käym­me nyt arkis­to­ja läpi tiheal­lä kam­mal­la, ja monia mie­len­kiin­toi­sia uusia tai unoh­tu­nei­ta yksi­tyis­koh­tia nousee esiin, lupaa Väi­sä­nen. Myös kir­jan kart­ta-aineis­to tulee ole­maan hänen mukaan­sa omaa luokkaansa.

Nät­te­po­ris­sa kuul­ta­va Väi­sä­sen oma esi­tys “500 vuot­ta meri­merk­ke­jä poh­joi­ses­sa” liit­tyy­kin suo­raan tule­vaan kirjaan.

Nät­te­po­ris­sa tors­tai­na kel­lo 13 alka­van tapah­tu­man elo­ku­vis­ta ensim­mäi­nen, Mat­ka­ni maja­kal­le, ker­too majak­ka­har­ras­ta­jien mat­kois­ta sekä tal­koo­töi­hin koti­maan maja­koil­le että pidem­mis­tä mat­kois­ta Euroo­pan tun­ne­tuim­mil­le maja­koil­le Rans­kaan ja Irlantiin.

Toi­nen elo­ku­va, Hän kuva­si maja­kat, ker­too kol­me vuo­ro­kaut­ta kes­tä­nees­tä vauh­dik­kaas­ta vene­mat­kas­ta Poh­jan­maan maja­koil­le Kris­tii­nan­kau­pun­gis­ta poh­joi­seen. Sii­nä seu­ra­taan valo­ku­vaa­ja Ann-Britt Padan kuvaus­mat­kaa seu­dun kau­niil­le majakkasaarille.

Nät­te­po­rin tilai­suus kes­tää run­saat kak­si tun­tia. Tilai­suu­teen on vapaa pää­sy. Tilai­suu­des­sa on mas­ki­suo­si­tus. Majak­ka­seu­ra myy myy­jäi­set tilai­suu­den aika­na myy­jäi­sis­sä seu­ran tuotteita.