Lau­ta­kun­ta ei muut­ta­nut päiväkotipäätöstä

Iin kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta päät­ti, että poik­keus­a­jan takia sul­je­tut Tena­va­tu­van ja Jakun ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­dit sekä Hami­nan päi­vä­ko­din etä­ryh­mä Ren­tu­kat pysy­vät sul­jet­tu­na var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jan pää­tök­sen mukai­ses­ti. Lau­ta­kun­ta käyt­ti otto-oikeut­taan ja otti käsi­tel­tä­väk­seen var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jan teke­män viran­hal­ti­ja­pää­tök­sen var­hais­kas­va­tusyk­si­köi­den auki­pi­tä­mi­ses­tä poik­keus­o­loai­ka­na. Lau­ta­kun­ta kuu­li asias­ta var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jaa vii­me tors­tain kokouk­ses­saan. Sen jäl­keen lau­ta­kun­ta päät­ti, että kysei­set var­hais­kas­va­tus­pai­kat pide­tään sul­jet­tui­na poikkeusaikana.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus