Lapin soti­las­soit­to­kun­ta esiin­tyi Val­ta­rin kou­lul­la veteraanipäivänä

Lapin sotilassoittokunnan konsertti Iissä tarjosi komeaa kuunneltavaa ja katsottavaa.Lapin sotilassoittokunnan konsertti Iissä tarjosi komeaa kuunneltavaa ja katsottavaa.

Lapin soti­las­soit­to­kun­ta on yksi Suo­men kuu­des­ta soti­las­soit­to­kun­nas­ta. Sen toi­min­ta-alue ulot­tuu Kajaa­nis­ta Kil­pis­jär­vel­le. Haas­tat­te­lim­me musiik­ki­ma­ju­ri Jark­ko Aal­tos­ta. Hän on ollut Lapin soti­las­soit­to­kun­nas­sa muka­na noin 2 kuukautta.

Lapin soti­las­soit­to­kun­ta esiin­tyy monen­lai­sis­sa tilai­suuk­sis­sa. Se esiin­tyy kon­ser­teis­sa, maan­puo­lus­tus­ti­lai­suuk­sis­sa, merk­ki­päi­vi­nä, juh­lis­sa ja viih­de­kon­ser­teis­sa. Soit­to­kun­ta esiin­tyy noin 150 ker­taa vuo­des­sa. Soti­las­soit­to­kun­ta har­joit­te­lee ennen kon­sert­te­ja suun­nil­leen 1 — 3 päivää.

Koro­na on vai­kut­ta­nut soti­las­soit­to­kun­taan siten, että esiin­ty­mi­siä ei ole ollut pal­jon. Pie­nil­lä ryh­mil­lä on voi­tu soit­taa van­hain­ko­deis­sa ja pal­ve­lu­ta­lois­sa. Strii­maus­kon­sert­te­ja, tal­len­tei­ta ja videoi­ta on teh­ty runsaasti.

Puheen­vuo­ros­saan reh­to­ri Tais­to Soi­ni­nen iloit­si sii­tä, että saa­tiin mah­dol­li­suus kuun­nel­la kon­sert­tia isol­la poru­kal­la. Koro­nan takia ei ole tul­lut täl­lai­sia tilai­suuk­sia pit­kään aikaan. Ylei­sö naut­ti hie­nos­ta kon­ser­tis­ta paljon.

Kysyim­me Jark­ko Aal­to­sel­ta, mil­tä tun­tuu esiin­tyä kou­lu­lai­sil­le. Hän vas­ta­si, että se tun­tuu jän­nit­tä­väl­tä. Kou­luis­sa on jän­nä ylei­sö. Tär­kein­tä kon­ser­tis­sa on löy­tää ylei­sön kans­sa yhtei­nen sävel.

Soti­las­soit­to­kun­ta poik­ke­aa muis­ta orkes­te­reis­ta siten, että sil­lä ei ole käy­tös­sä jousia. Soti­las­soit­to­kun­nan on help­po liik­kua, se ei tar­vit­se äänen­tois­toa ja se pys­tyy esiin­ty­mään vaik­ka pihalla.

Kapel­li­mes­ta­ri valit­see ohjel­mis­ton. Hän ottaa valit­se­mi­ses­sa huo­mioon, kenel­le esiin­ny­tään. Musiik­ki vali­taan siten, että ylei­sön on hyvä olla. Esi­tyk­ses­sä on punai­nen lan­ka, joka ker­too, mik­si juu­ri nii­tä kap­pa­lei­ta soi­te­taan. Kap­pa­le­va­lin­nois­ta ker­ro­taan jos­kus käsioh­jel­mis­sa tai suul­li­ses­ti konsertissa.

Val­ta­rin oppi­laat vai­kut­ti­vat tyy­ty­väi­sel­tä kuu­le­maan­sa kon­sert­tiin. Lapin soit­to­kun­ta jat­koi tääl­tä Iis­tä Ouluun esiin­ty­mään vete­raa­ni­päi­vän juhlaan.

Tiia Paak­ko­la, Sini Päkkilä

Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.